Osnovna škola
PROPISI
   
Na temelju članka 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 23/17 i 33/17) članka 113. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katoličkih škola za Europu, (broj: 26/2014 i 213/17) i članka 134. Statuta škole, Školski odbor KŠC - Osnovne škole Sarajevo, na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2020. godine, donosi​
   
P R A V I L N I K
o pedagoškim mjerama

I.   TEMELJNE ODREDBE
     
Članak 1.
(Predmet Pravilnika)
Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste pedagoških mjera i regulira se način njihove primjene u odgoju i obrazovanju učenika u KŠC Osnovnoj školi Sarajevo (u daljnjem tekstu: Škola).
     
Članak 2.
(Svrha pedagoških mjera)
Pedagoške mjere u smislu ovoga Pravilnika, čine skup pedagoških metoda i drugih oblika pedagoških postupaka kojima se učenici potiču na što bolje vladanje, učenje i drugi rad te na ostvarivanje zadataka odgoja i obrazovanja, kao i radi sprječavanja i otklanjanja negativnih pojava kod učenika.
     

Članak 3.
(Provođenje pedagoških mjera)

U cilju poticanja učenika na aktivno sudjelovanje u ostvarivanju odgojno-obrazovnih zadataka u Školi, pedagoške mjere se provode osobito:
  - tijekom izvođenja nastave, izvannastavnih aktivnosti i ostalog odgojno-obrazovnog rada Škole,
  - u izvršavanju preuzetih dužnosti učenika,
  - u svakodnevnim postupcima nastavnika i drugih djelatnika Škole, prilikom razvijanja socijalno-moralnih i radnih osobina učenika kao što su: odnos učenika prema kolegama, djelatnicima i drugim osobama u Školi i izvan nje, odnos prema imovini, marljivost, urednost, disciplina i sl.
     
Članak 4.
(Individualizirani pristup)
Kod primjene pedagoških mjera vodi se računa o individualnim osobinama učenika, obiteljskim prilikama i sredini u kojoj učenik živi.
 
Članak 5.
(Kontinuirano praćenje učenika)
(1) Škola kontinuirano prati uspjeh učenika u učenju i vladanju, nastavnici evidentiraju aktivnosti učenika, konzultiraju se međusobno i s roditeljima, školskim pedagogom, psihologom, liječnikom i socijalnom službom radi upoznavanja osobina i mogućnosti učenika te uklanjanja uzroka koji sprječavaju ili otežavaju njihov pravilan razvoj.
(2) Škola po potrebi surađuje sa savjetovalištem i zdravstvenom službom, Centrom za socijalnu skrb i Pedagoškim zavodom.
(3) Ako se utvrdi da u Školi ima učenika s većim poteškoćama u radu i razvoju, Škola u okviru svojih mogućnosti primjenjuje pedagoške mjere s razrađenim tretmanom za svakog učenika.
     
Članak 6.
(Aktivno sudjelovanje učenika)
Razredna zajednica učenika organizira praćenje i pomaganje svakom učeniku u nastavi i ostalim aktivnostima, vrednuje ostvarene rezultate, poduzima mjere za što uspješnije rezultate odjela te svakog učenika pojedinačno.
     
Članak 7.
(Primjena pedagoških mjera)
Pedagoške mjere se primjenjuju prema ukazanoj potrebi, radi učinkovitosti njihova utjecaja neposredno nakon utvrđenog stanja i to prema ovom Pravilniku.
     
     
II.   VRSTE PEDAGOŠKIH MJERA I NJIHOVA PRIMJENA
     
Članak 8.
(Podjela pedagoških mjera)
Pedagoške mjere se dijele na:
a) Pedagoške mjere poticanja kojima se njeguju i razvijaju pozitivne strane učenikove osobnosti i koje motiviraju učenika da ustraje u pozitivnom radu i vladanju.
b) pedagoške mjere koje za cilj imaju sprečavanje učeničkih negativnih voljno-emocionalnih postupaka.
c) pedagoško-disciplinske mjere kojima se ispravljaju negativni postupci učenika.
     
Članak 9.
(Pedagoške mjere poticanja)
(1) Pedagoške mjere poticanja mogu biti usmene i pismene, primjenjuju se u svim oblicima odgojno-obrazovnog rada u Školi.
(2) Pedagoške mjere poticanja su:
- pohvala
- nagrada
(3) Pohvale i nagrade se mogu dodjeljivati i skupini učenika, učenicima jednog odjela, učeničkim klubovima ili sekcijama.
     
Članak 10.
(Uvjeti za izricanje mjere poticanja)
U Školi se izriču pohvale i dodjeljuju nagrade:
  - za postignut odličan uspjeh u učenju i vladanju,
  - za postignut uspjeh na natjecanju,
  - za pomoć u radu slabijim učenicima,
  - za postignut uspjeh u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima,
  - za doprinos u razvijanju humanih odnosa,
  - redovito pohađanje Škole.
     
Članak 11.
(Donošenje odluke o pohvali)
(1) Usmenu pohvalu izriče razrednik i predmetni nastavnici.
(2) Pisane pohvale daje direktor škole, Razredno i Nastavničko vijeće.
     
Članak 12.
(Pohvaljivanje)
(1) Pohvaljivanje ima svečani karakter i u pravilu se koristi na kraju oba polugodišta, prigodom školskih svečanosti (Dana škole i sl.)
(2) Pisane pohvale se evidentiraju u imeniku učenika.
(3) Nastavničko vijeće odlučuje koje pohvale treba evidentirati u Ljetopisu škole.
(4) Za pisane pohvale učenicima se izdaje Pohvalnica, koju potpisuje razrednik, direktor i/ili ravnatelj.
(5) Obavijest o pohvaljenim i nagrađenim učenicima će biti javno pročitana u Školi, a mogu biti istaknuta i na web stranici Škole.
     
Članak 13.
(Nagrade)
(1) Nagrade predstavljaju priznanje za izuzetno vrijedne individualne ili skupne rezultate rada, o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće.
(2) Nagrade mogu biti:
  - knjige, slikovnice te ostali grafički i likovni materijal koji imaju i pedagošku vrijednost,
  - razni predmeti uporabne vrijednosti,
  - naknada financijskih sredstava za posjet kazalištu, kinu, raznim priredbama i sl.
  - materijalna pomoć za odlazak na izlete, ekskurzije i sl.
(3) Sredstva za nagrade iz stavka 2. ovoga članka odobrava direktor Škole uz suglasnost ravnatelja Centra.
     
Članak 14.
(Diploma za posebno postignute rezultate i učenika generacije)
(1) Učenik koji tijekom devetogodišnjeg školovanja (za osnovne škole) odnosno četverogodišnjeg obrazovanja (za srednje škole) postigne odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i ima primjerno vladanje, dobiva diplomu za posebno postignute rezultate.
(2) Na kraju školovanja proglašava se Učenik generacije iz reda učenika završnog razreda, sukladno Pravilniku o izboru učenika generacije.
     
Članak 15.
(Ostale nagrade)
Osim izuzetno vrijednih rezultata postignutih u nastavnim predmetima-područjima i izvannastavnim aktivnostima, mogu biti nagrađeni i:
  - učenik ili skupina učenika koji ostvare zapažene rezultate na natjecanju koje je Škola predvidjela svojim Godišnjim programom rada,
  - učenik ili skupina učenika koji su ostvarili zapažene rezultate na razini Sustava katoličkih škola za Europu,
  - učenik ili skupina učenika koji su pokazali istaknut uspjeh u pojedinim sekcijama izvannastavnih aktivnosti, učeničkim društvima i zajednicama tijekom školske godine,
  - učenik ili skupina učenika koji su se svojim radom i ponašanjem istaknuli i na drugi način.
     
Članak 16.
(Natjecanje kao mjera poticanja)
(1) Kao pedagoška mjera poticanja kontinuirano se provode natjecanja.
(2) Natjecanja se provode radi razvijanja radnih navika, kritičnosti, natjecateljskog duha, upornosti u svladavanju teškoća, jačanju trajnije motiviranosti u radu i ostvarivanju jedinstva osobnih i zajedničkih interesa.
     
Članak 17.
(Najbolji odjel)
(1) Na kraju školske godine dodjeljuje se priznanje “Najbolji odjel”.
(2) Prijedlog za priznanje “Najbolji odjel” može dati svaki nastavnik te kandidirati razredni odjel s kojim kao cjelinom najbolje radi.
(3) Kriteriji za nominaciju su:
  - prosječna ocjena odjela,
  - pažljivo praćenje nastave,
  - pristojno ponašanje na satu,
  - trud,
  - kooperativnost,
  - međusobno pristojno ophođenje i dobri odnosi u razredu,
  - korektan odnos prema nastavnicima,
  - bez neopravdanih izostanaka.
(4) Nastavnik ne može predložiti odjel kojem je razrednik.
(5) Priznanje osvaja odjel s najviše glasova članova Nastavničkog vijeća, a izabrani odjel predstavlja se plaketom koja se izlaže u auli Škole.
     
     
III.   PEDAGOŠKO - DISCIPLINSKE MJERE
     
Članak 18.
(Cilj pedagoško-disciplinskih mjera)
(1) Cilj pedagoško - disciplinskih mjera je ispravljanje lošeg ponašanja učenika u slučajevima kada su mjere poticanja, usmjeravanja i sprječavanja postale nedovoljne i neučinkovite.
(2) Pedagoško-disciplinske mjere ne smiju uključiti ponižavanje učenikove osobnosti niti osvetu.
(3) Pedagoško-disciplinske mjere trebaju biti pravedne, primjerene prijestupu i razumljive učeniku i roditelju/skrbniku.
(4) Pedagoško-disciplinske, ovisno od vrste, trebaju biti usmeno ili pismeno obrazložene učeniku i roditelju/skrbniku, u skladu s ovim Pravilnikom.
(5) Tjelesno kažnjavanje je zabranjeno.
(6) Udaljavanje s nastave nije dopušteno osim u izvanrednim slučajevima neposredne opasnosti, odnosno upućivanja učenika pedagogu ili direktoru.
     
Članak 19.
(Primjena pedagoško-disciplinskih mjera)
(1) Pedagoško-disciplinske mjere primjenjuju se u slučajevima lakših ili težih povreda obveza učenika iz ovog Pravilnika uključujući i počinjenje materijalne štete nad imovinom Škole ili pojedinca u Školi ili izvan nje, namjerno ili iz krajnje nepažnje.
(2) Učinjenu materijalnu štetu iz stavka 1. ovog članka učenik, odnosno njegov roditelj/skrbnik dužan je nadoknaditi.
     
Članak 20.
(Vrste pedagoško-disciplinskih mjera)
U Školi se primjenjuju pedagoško-disciplinske mjere, kako slijedi:
  - ukor razrednika (vladanje vrlo dobro),
  - ukor Razrednog vijeća (vladanje dobro),
  - ukor direktora (vladanje zadovoljava),
  - ukor Nastavničkog vijeća (vladanje loše),
  - premještaj u drugi odjel Škole izriče Nastavničko vijeće (vladanje loše),
  - premještaj u drugu Školu (za osnovne škole) ili isključenje iz Škole (za srednje škole) izriče Nastavničko vijeće uz suglasnost ravnatelja (vladanje loše).
     
Članak 21.
(Prijedlog za izricanje pedagoško-disciplinske mjere)
(1) Prijedlog za izricanje pedagoško-disciplinske mjere učeniku ili skupini učenika, mogu podnijeti:
  - nastavnik,
  - razrednik,
  - Razredno vijeće,
  - Nastavničko vijeće,
  - direktor škole.
(2) Prijedlog za izricanje pedagoško-disciplinske mjere podnosi se u pisanoj formi, a obvezno sadrži:
  - naziv podnositelja,
  - ime i prezime učenika ili skupine učenika,
  - opis učinjene povrede discipline ili druge povrede,
  - potpis podnositelja.
(3) Prijedlog za izricanje pedagoško-disciplinske mjere dostavlja se razredniku.
(4) Uz prijedlog za izricanje pedagoško-disciplinske mjere prilažu se pisani dokazi ako ih ima, navode se svjedoci i drugi materijal s kojim podnositelj prijedloga raspolaže.
(5) Razrednik je dužan u roku od 3 dana prijama prijedloga za izricanje pedagoško-disciplinske mjere postupiti po prijedlogu podnositelja, u kom smislu:
  - upoznaje direktora s prijedlogom za izricanje mjere
  - vrši saslušanje učenika i pribavlja potrebne dokaze,
  - obavlja razgovore u skladu s člankom 30. ovog Pravilnika
  - izriče pedagoško-disciplinsku mjeru ili prijedlog prosljeđuje mjerodavnom tijelu Škole.
     
Članak 22.
(Lakše povrede obveza učenika)
U lakše povrede obveza učenika spadaju:
  - neopravdani izostanak ili kašnjenje na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada do 5 nastavnih sati tijekom školske godine,
  - lakše remećenje Kućnog reda ili ometanje nastave ili izvannastavnih aktivnosti u Školi i drugim školama KŠC-a Sarajevo,
  - nepristojno odijevanje, nekorektno, nedolično i neprimjereno ponašanje u Školi i izvan Škole u blažem obliku,
  - povremeno izbjegavanje sudjelovanja u školskim manifestacijama i drugim planiranim aktivnostima koje se realiziraju u Školi bez opravdanog razloga,
  - nepoštivanje naloga ili odluka nastavnika, razrednika i drugih tijela Škole,
  - ometanje drugih učenika u učenju i praćenju nastave,
  - blaže ometanje nastavnika u vrijeme održavanja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,
  - blaže neprimjereno ponašanje i komunikacija putem elektronskih naprava i društvenih mreža, foruma, mobilnih ili računalnih aplikacija i sl.
  - neredovito nošenje školskog pribora,
  - nemaran odnos prema radu,
  - držanje mobitela na vidnom mjestu za vrijeme nastave, kao i nenamjerno ometanje nastave zvukom mobitela,
  - konzumiranje žvakaće gume u prostoru škole
  - prikrivanje lakših povreda obveza učenika iz ovog članka,
  - druge lakše povrede obveza učenika propisane općim aktima Škole i važećim propisima Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo.
     
Članak 23.
(Teže povrede obveza učenika)
U teže povrede obveza učenika spadaju:
  - neopravdani izostanak ili kašnjenje na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada preko 5 nastavnih sati tijekom školske godine,
  - učestalo nenošenje školskog pribora, bilježnica i udžbenika i nakon upozorenja nastavnika,
  - odlazak iz Škole, odnosno napuštanje nastave bez odobrenja nastavnika, pedagoga, direktora ili ravnatelja,
  - odbijanje izvršenja naloga nastavnika, pedagoga, direktora ili ravnatelja,
  - prepravka podataka u svjedodžbi, diplomi ili drugim javnim ispravama, krivotvorenje javnih isprava, odnosno namjerno uništavanje javnih isprava i evidencije koja se koristi ili vodi u Školi,
  - prepravka, krivotvorenje ili dopisivanje podataka u pismenim radovima učenika, ispitnim materijalima ili evidenciji koja se vodi u Školi,
  - krivotvorenje ispričnica,
  - političko organiziranje ili djelovanje učenika u Školi,
  - krađa imovine u vlasništvu učenika, djelatnika Škole ili drugih osoba,
  - unošenje u prostor Škole ili konzumiranje ili poticanje na konzumiranje u prostoru Škole ili izvan Škole: narkotičkih sredstava i alkohola, odnosno svih sredstava i supstanci čija je kupovina i konzumacija zabranjena ili ograničena zakonom.
  - unošenje u prostor Škole ili konzumiranje ili poticanje na konzumiranje u prostoru Škole ili izvan Škole: duhanskih proizvoda, svih vrsta elektronskih cigareta i nargila, odnosno svih sredstava i supstanci čija je kupovina i konzumacija zabranjena ili ograničena zakonom.
  - izazivanje tučnjave, odnosno sukoba i sudjelovanje u istom, odnosno fizički napad i nasilničko ponašanje prema drugim osobama u i izvan Škole,
  - posjedovanje vatrenog ili hladnog oružja i eksplozivnih sredstava, odnosno njihovo unošenje u prostor Škole,
  - izražavanje nacionalne i vjerske netrepeljivosti i poticanje na isto,
  - uporaba mobilnog telefona ili drugih elektronskih uređaja za vrijeme nastave bez odobrenja nastavnika,
  - zlouporaba mobilnog telefona ili drugih uređaja u svrhu snimanja zvuka, videa ili slike tijekom nastavnog procesa, prepisivanja i sl.
  - lažna dojava o podmetnutim eksplozivnim napravama u prostoru Škole,
  - namjerno ugrožavanje sigurnosti osoba u i izvan Škole,
  - teško i izrazito teško remećenje Kućnog reda,
  - učestalo ometanje drugih učenika u učenju i praćenju nastave,
  - učestalo ometanje nastavnika, odnosno teža nedisciplina u nastavnim ili izvannastavnim aktivnostima;
  - namjerno oštećivanje imovine Škole, učenika, nastavnika, drugih uposlenika ili građana,
  - onečišćenje školskog prostora ili prostora izvan škole,
  - lijepljenje žvakaće gume na namještaj ili drugu imovinu škole ili učenika,
  - lijepljenje žvakaćih guma po namještaju, školskom inventaru i drugoj imovini škole,
  - klađenje ili kockanje u prostorijama škole ili drugim prostorijama gdje se održava odgojno-obrazovni rad,
  - teže neprimjereno ponašanje i neprimjerena komunikacija putem elektronskih naprava i društvenih mreža, foruma, mobilnih ili računalnih aplikacija: vrijeđanje, psovke, prijetnje, kao i poticanje na isto,
  - prikrivanje težih povreda obveze učenika iz ovog članka,
  - druge teže povrede obveza učenika propisane općim aktima Škole i važećim propisima nadležnog MInistarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo.
     
Članak 24.
(Ukor razrednika)
(1) Ukor razrednika izriče se zbog činjenja i/ili poticanja na činjenje lakših povreda obveza učenika iz članka 22. ovog Pravilnika.
(2) Ukor razrednika može se izreći i skupini učenika, odnosno cijelom odjelu.
(3) Razrednik može prije izricanja pedagoško-disciplinske mjere iz ovog članka učenika usmeno opomenuti.
(4) Pedagoško-disciplinska mjera iz ovog članka usmeno se izriče i obrazlaže učeniku i roditelju/staratelju.
     
Članak 25.
(Ukor Razrednog vijeća)
(1) Ukor Razrednog vijeća izriče se zbog:
  - neopravdanog izostanka ili kašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada do 10 školskih sati,
  - unošenje u prostor Škole: duhanskih proizvoda, svih vrsta elektronskih cigareta i nargila, odnosno svih sredstava i supstanci čija je kupovina i konzumacija zabranjena ili ograničena zakonom,
  - unošenje u prostor Škole: alkohola, odnosno svih sredstava i supstanci čija je kupovina i konzumacija zabranjena ili ograničena zakonom,
  - teškog remećenja Kućnog reda,
  - uporabe mobilnog telefona ili drugih elektronskih uređaja za vrijeme nastave bez odobrenja nastavnika,
  - odlaska iz Škole, odnosno napuštanje nastave bez odobrenja nastavnika, pedagoga, direktora ili ravnatelja,
  - odbijanje izvršenja naloga nastavnika, pedagoga, direktora ili ravnatelja,
  - učestalog ometanja drugih učenika u učenju i praćenju nastave,
  - učestalog ometanja nastavnika, odnosno teže nediscipline u nastavnim ili izvannastavnim aktivnostima;
  - ometanje nastavnika, odnosno teže nediscipline u nastavnim ili izvannastavnim aktivnostima;
  - učestalog nemarnog odnosa prema radu,
  - lijepljenje žvakaće gume na namještaj ili drugu imovinu škole ili učenika,
  - učestalog nenošenja školskog pribora, bilježnica i udžbenika, nakon upozorenja nastavnika.
  - političkog organiziranja ili djelovanja učenika u Školi,
  - prikrivanje i/ili ponavljanje lakših povreda obveza učenika iz članka 22. ovog Pravilnika,
  - poticanje drugog učenika ili skupine učenika na činjenje povreda iz ovog članka.
  - drugih težih povreda obveza učenika propisanih općim aktima Škole i važećim propisima nadležnog Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo.
(2) Ukor Razrednog vijeća može se izreći i skupini učenika, odnosno cijelom odjelu.
(3) Pedagoško-disciplinska mjera iz ovog članka usmeno se izriče i obrazlaže učeniku i roditelju/staratelju.
     
Članak 26.
(Ukor direktora)
(1) Ukor direktora izriče se zbog:
  - neopravdanog izostanka ili kašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada do 15 školskih sati,
  - izazivanje tučnjave, odnosno sukoba i sudjelovanja u istom, odnosno fizičkog napada i nasilničkog ponašanja prema drugim osobama u i izvan Škole,
  - namjernog oštećivanja imovine Škole, učenika, nastavnika, drugih uposlenika ili građana,
  - teškog remećenja Kućnog reda,
  - konzumiranja ili poticanja na konzumiranje u prostoru Škole ili izvan Škole: alkohola, duhanskih proizvoda, svih vrsta elektronskih cigareta i nargila, odnosno svih sredstava i supstanci čija je kupovina i konzumacija zabranjena ili ograničena zakonom.
  - krađa imovine u vlasništvu učenika, djelatnika, Škole ili drugih osoba,
  - drsko i nedolično ponašanje prema drugim osobama u i izvan Škole: vrijeđanje, psovke, prijetnje i sl.,
  - teže neprimjereno ponašanje i neprimjerena komunikacija putem elektronskih naprava i društvenih mreža, foruma, mobilnih ili računalnih aplikacija: vrijeđanje, psovke, prijetnje i sl.,
  - učestalog ometanja nastavnika, odnosno teže nediscipline u nastavnim ili izvannastavnim aktivnostima;
  - prepravka, krivotvorenje ili dopisivanje podataka u pismenim radovima učenika, ispitnim materijalima ili evidenciji koja se vodi u Školi,
  - krivotvorenje ispričnica,
  - onečišćenje školskog prostora ili prostora izvan Škole,
  - lijepljenje žvakaćih guma po namještaju, školskom inventaru i drugoj imovini škole,
  - poticanje drugog učenika ili skupine učenika na činjenje povreda iz ovog članka
  - prikrivanje i/ili ponavljanja lakših i/ili težih povreda obveza učenika iz članka 22. i 23. ovog Pravilnika
  - drugih težih povreda obveza učenika propisanih općim aktima Škole i važećim propisima nadležnog Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo
(2) Ukor direktora može se izreći i skupini učenika, odnosno cijelom odjelu.
     
Članak 27.
(Ukor Nastavničkog vijeća)
(1) Ukor Nastavničkog vijeća izriče se zbog:
  - neopravdanog izostanka ili kašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada do 20 školskih sati,
  - izrazito teškog narušavanja Kućnog reda,
  - zloporabe mobilnog telefona ili drugih elektronskih uređaja u svrhu snimanja zvuka, videa ili slike tijekom nastavnog procesa, prepisivanja i sl.
  - izazivanje tučnjave, odnosno sukoba i sudjelovanja u istom, odnosno fizičkog napada i nasilničkog ponašanja prema drugim osobama u i izvan Škole, s težim posljedicama,
  - klađenje ili kockanje u prostorijama škole ili drugim prostorijama gdje se održava odgojno-obrazovni rad,
  - prepravka podataka u svjedodžbi, diplomi ili drugim javnim ispravama, odnosno krivotvorenje javnih isprava i evidencije koja se koristi ili vodi u Školi,
  - namjernog ugrožavanja sigurnosti osoba u i izvan Škole,
  - namjernog oštećivanja imovine Škole, učenika, nastavnika, drugih uposlenika ili građana, s težim posljedicama,
  - izražavanje nacionalne i vjerske netrepeljivosti,
  - poticanje drugog učenika ili skupine učenika na činjenje povreda iz ovog članka.
  - prikrivanje i/ili ponavljanja lakših i/ili težih povreda obveza učenika iz članka 22. i 23. ovog Pravilnika,
  - drugih težih povreda obveza učenika propisanih općim aktima Škole i važećim propisima nadležnog Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo
(2) Ukor Nastavničkog vijeća može se izreći i skupini učenika, odnosno cijelom odjelu.
     
Članak 28.
(Premještaj u drugi odjel Škole ili premještaj u drugu školu odnosno isključenje iz Škole)
(1) Pedagoško-disciplinska mjera premještanja u drugu školu ili isključenje iz Škole izriče se zbog:
  - neopravdanog izostanka ili kašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada preko 20 školskih sati,
  - neopravdanog izostanka ili kašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada 15 školskih sati i činjenja teže povrede dužnosti učenika,
  - unošenje u prostor Škole ili konzumiranje ili poticanje na konzumiranje u prostoru Škole ili izvan Škole: narkotičkih sredstava i supstanci, odnosno svih sličnih sredstava i supstanci čija je kupovina i konzumacija zabranjena ili ograničena zakonom.
  - namjerno uništavanje javnih isprava i evidencije koja se koristi ili vodi u Školi,
  - posjedovanja vatrenog ili hladnog oružja i eksplozivnih sredstava, odnosno njihovog unošenja u prostor Škole,
  - lažne dojave i podmetnutim eksplozivnim napravama u prostoru Škole,
  - namjernog oštećivanja imovine Škole, učenika, nastavnika, drugih uposlenika ili građana, s izuzetno teškim posljedicama,
  - izazivanja tučnjave, odnosno sukoba i sudjelovanja u istom, odnosno fizičkog napada i nasilničkog ponašanja prema drugim osobama u i izvan Škole, s izuzetno teškim posljedicama
  - višekratnog ponavljanja povreda obveza učenika za koje se izriču mjere iz članka 23. do 26. ovoga Pravilnika.
  - poticanja drugog učenika ili skupine učenika na činjenje povreda iz ovog članka.
  - drugih težih povreda obveza učenika propisanih općim aktima Škole i važećim propisima nadležnog Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo
(2) Za učenike osnovne škole mjera premještaja u najbližu osnovnu školu može se izreći samo učeniku od VI. - IX. razreda.
(3) U slučaju izricanja ovih mjera Škola je dužna o tome izvijestiti roditelja/skrbnika učenika, Pedagoško vijeće ili nadležno Ministarstvo i Centar za socijalni rad.
(4) Premještaj u drugu školu ili isključenje iz škole izriče Nastavničko vijeće.
     
Članak 29.
(Izricanje pedagoških mjera)
Kod izricanja pedagoško-disciplinske mjere potrebno je voditi računa i težini povrede i njezinim posljedicama, stupnju odgovornosti učenika, okolnostima pod kojima je povreda učinjena, dotadašnjem radu i ponašanju učenika, njegovim individualnim osobinama, osobito o njegovim karakternim i emocionalnim osobinama, obiteljskim prilikama i sredini u kojoj učenik boravi i radi, te u slučaju potrebe poduzimati mjere za otklanjanje zapreka koje priječe normalan razvoj učenika.
     
Članak 30.
(Informiranje i razgovor s roditeljima)
(1) Prije izricanja bilo koje mjere koja za sobom povlači sniženu ocjenu iz vladanja, obvezno se obavlja razgovor s učenikom i roditeljima ili skrbnicima učenika, kako slijedi:
  - ukor razrednika (vladanje vrlo dobro), razgovor obavlja razrednik
  - ukor Razrednog vijeća (vladanje dobro), razgovor obavljaju razrednik i pedagog
  - ukor direktora (vladanje zadovoljava), razgovor obavljaju razrednik, direktor i pedagog
  - ukor Nastavničkog vijeća (vladanje loše), razgovor obavljaju razrednik, direktor i pedagog
  - premještaj u drugi odjel Škole izriče Nastavničko vijeće (vladanje loše), razgovor obavljaju razrednik, direktor i pedagog
  - premještaj u drugu Školu (za osnovne škole) ili isključenje iz Škole (za srednje škole) izriče Nastavničko vijeće uz suglasnost ravnatelja (vladanje loše), razgovor obavljaju razrednik, direktor i pedagog.
(2) Ukoliko se roditelji ili skrbnici učenika ne odazovu na razgovor u roku od sedam dana odluka o sniženju vladanja automatski stupa na snagu.
(3) O neopravdanim izostancima, razrednik je dužan upoznati roditelje ili skrbnike učenika.
     
Članak 31.
(Pravdanje izostanaka)
(1) Pravdanje izostanaka razrednik prihvaća pismenim putem ili usmeno u vrijeme roditeljskih sastanaka, informacija ili u drugim dogovorenim terminima.
(2) Izostanak učenika zbog bolesti, uz dolazak roditelja/staratelja u Školu, obvezno se pravda liječničkom ispričnicom i pisanim opravdanjem s vlastoručnim potpisom roditelja/staratelja, najkasnije do kraja radnog tjedna u kojem se učenik vratio u Školu.
(3) Pisana opravdanja izostanaka učenika zbog bolesti do tri dana razmatra razrednik, od tri do sedam dana zajedno s razrednikom, razmatraju pedagog i direktor, a preko sedam dana Nastavničko vijeće.
(4) Učenici koji su primjernog vladanja i koji nemaju nedovoljnih ocjena mogu dobiti odobrenje Škole za izostanak s nastave maksimalno pet nastavnih dana tijekom jedne školske godine iz opravdanih razloga.
(5) Roditelji učenika iz stavka 4. ovog članka podnose pismenu zamolbu Razrednom vijeću u pravilu najmanje sedam dana prije planiranog izostanka učenika, u protivnom učenik ne može dobiti odobrenje za izostanak s nastave, te se eventualni izostanak tretira kao neopravdan, sa svim mjerama koje iz toga proizlaze.
(6) Razredno vijeće procjenjuje opravdanost zamolbe iz stavke 5. ovog članka i daje dozvolu za izostanak ili odbija zamolbu.
(7) Nije moguće opravdati sate učeniku čiji roditelji nisu na vrijeme podnijeli zamolbu za izostanak, odnosno ukoliko zamolba nije prihvaćena u skladu sa stavkom 6. ovog članka.
(8) Iz odredbi stavka 4., 5., 6. i 7. ovog članka izuzimaju se učenici koji po važećim propisima imaju poseban status (perspektivni, vrhunski sportaši i učenici koji pohađaju dvije škole) te slučajevi više sile, nezgode, teške bolesti ili smrti člana uže obitelji i sl.
(9) Tijekom jednog polugodišta roditelj/staratelj učenika može osobno, pisanim opravdanjem s vlastoručnim potpisom, bez liječničke ispričnice, opravdati izostanak učenika najviše dva dana.
     
Članak 32.
(Izdavanje rješenja o izrečenoj pedagoško-disciplinskoj mjeri)
O izrečenim pedagoško-disciplinskim mjerama ukor direktora, ukor Nastavničkog vijeća, premještaj u drugi odjel Škole ili premještaj u drugu školu (za učenike osnovne škole) odnosno isključenje iz škole (za učenike srednje škole), odgovarajuće tijelo izdaje rješenje s obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku.
     
Članak 33.
(Žalbeni postupak)
(1) Protiv pedagoško-disciplinskih mjera: ukor direktora, ukor Nastavničkog vijeća, premještaj u drugi odjel Škole, premještaj u drugu Školu (za osnovne škole) ili isključenje iz Škole (za srednje škole) učenik i roditelji/staratelj učenika mogu podnijeti žalbu drugostupanjskom tijelu.
(2) Protiv pedagoško-disciplinske mjere ukor direktora, učenik i roditelj/staratelj učenika mogu uložiti žalbu Nastavničkom vijeću u roku od tri dana od dana dostave rješenja iz članka 32. ovog Pravilnika.
(3) Nastavničko vijeće donosi konačnu odluku po žalbi iz stavka 2. ovog članka u roku od osam dana od dana prijema žalbe i istu dostavlja učeniku i roditelju/staratelju.
(4) Protiv pedagoško-disciplinskih mjera: ukor Nastavničkog vijeća, premještaj u drugi odjel Škole, premještaj u drugu Školu, odnosno isključenje iz Škole učenik i roditelj/staratelj učenika mogu podnijeti žalbu Školskom odboru u roku od sedam dana od dana dostave rješenja iz članka 32. ovog Pravilnika.
(5) Školski odbor donosi konačnu odluku po žalbi iz stavka 4. ovog članka u roku od osam dana od dana prijema žalbe i istu dostavlja učeniku i roditelju/staratelju.
(6) Odluke Nastavničkog vijeća i Školskog odbora iz stavka 3. i 5. su konačne i na iste nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave odluke.
(7) Žalba odgađa izvršenje pedagoško-disciplinske mjere.
(8) Tijelo koje odlučuje o žalbi na izrečenu pedagoško-disciplinsku mjeru može: odbaciti žalbu učenika, odnosno njegovog roditelja/staratelja, potvrditi izrečenu mjeru ili preinačiti odluku tijela koje je izreklo pedagoško-disciplinsku mjeru i primijeniti, ako se za nju odluči, drugu mjeru koju smatra primjerenom.
     
Članak 34.
(Provođenje odluke o premještaju u drugu školu)
(1) Odluku o premještaju u drugu školu Nastavničko vijeće izvršava u dogovoru i uz suglasnost škole u koju učenik može biti premješten.
(2) Izvršenje odluke o premještaju u drugu školu zastarijeva istekom školske godine u kojoj je odluka donesena.
     
Članak 35.
(Važenje pedagoško-disciplinske mjere)
(1) Pedagoško-disciplinska mjera važi za školsku godinu za koju je izrečena, a tijekom godine može se ublažiti ili ukinuti.
(2) Pedagoško-disciplinska mjera isključenje iz škole, kao i mjera izrečena zbog 6 i više neopravdanih izostanaka, trajnog su karaktera i ne mogu se ublažiti niti ukinuti.
(3) Tijelo koje je izreklo pedagoško-disciplinsku mjeru na kraju obrazovnog razdoblja cijeni je li donesena mjera imala ispravan učinak i postigla željenu svrhu, te na temelju toga može ublažiti ili ukinuti izrečenu mjeru.
(4) Izrečena pedagoško-disciplinska mjera unosi se u imenik učenika.
     
Članak 36.
(Odgoda izvršenja pedagoško-disciplinske mjere)
(1) Izvršenje pedagoško-disciplinske mjere može se odgoditi za vrijeme koje ne može bit kraće od mjesec dana niti duže od tri mjeseca.
(2) Odluku o odgodi izvršenja mjere iz stavke 1. ovog članka donosi tijelo koje je mjeru i izreklo.
     
Članak 37.
(Provođenje mjera pojačanog nadzora)
Prema učenicima kojima su sudska tijela ili tijela izrekli mjere pojačanog nadzora, škola je dužna postupiti u skladu sa zakonskim presudama i odlukama i u suradnji s tim tijelima osigurati provođenje donesenih mjera.
     
Članak 38.
(Nadoknada štete)
(1) Učenik koji je namjerno ili iz krajnje nepažnje napravio materijalnu štetu u Školi ili drugim osobama u Školi, dužan ju je nadoknaditi.
(2) Ako je štetu prouzročilo više učenika, svaki je odgovoran za dio štete koju je prouzročio.
(3) Ako se pojedinačno sudioništvo svakog učenika u šteti ne može sa sigurnošću utvrditi, smatra se da su svi učenici podjednako odgovorni i štetu nadoknađuju solidarno.
(4) Postojanje materijalne štete i odgovornosti za nju utvrđuje se disciplinskim postupkom.
(5) Visina štete utvrđuje se cjenikom vrijednosti ili procjenom.
     
Članak 39.
(Oslobađanje plaćanja nadoknada štete)
(1) Učenik može biti oslobođen nadoknade štete iz članka 38. ovog Pravilnika u cjelini ili djelomično samo ako bi plaćanje nadoknade njegovu obitelj dovelo u teško materijalno stanje ili ako zbog teškog materijalnog stanja nije u umogućnosti platiti štetu.
(2) Odluku o oslobađanju učenika od plaćanja nadoknade za počinjenu štetu donosi ravnatelj KŠC-a ili Školski odbor na temelju pismene zamolbe učenika ili roditelja/skrbnika.
     
Članak 40.
(Žurnost postupka)
(1) Sve radnje oko utvrđivanja odgovornosti učenika za povredu dužnosti ili za štetu izvode se po žurnom postupku.
(2) Razrednik je dužan pokrenuti postupak u roku od tri dana od dana saznanja za učinjenu povredu.
(3) O materijalnoj odgovornosti učenika odlučuje onaj tko je nadležan za izricanje odgovarajuće pedagoško-disciplinske mjere.
(4) Postupak za utvrđivanje odgovornosti učenika zastarijeva nakon šest mjeseci.
     
     
IV.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
     
Članak 41.
(Zabrana korištenja mobitela u prostoru škole)
(1) Učenici prije početka nastave obvezno odlažu mobitele u za to predviđene ormariće, a iste preuzimaju na kraju nastave, prije izlaska iz Škole.
(2) Učenicima u Školi nije dopušteno korištenje mobitela, osim po posebnom odobrenju nastavnika, pedagoga, direktora ili ravnatelja.
(3) Kršenje odredbi iz stavka 1. ovog članka predstavlja težu povredu dužnosti učenika i podliježe izricanju pedagoško-disciplinske mjere iz članka 25. - 27. ovog Pravilnika.
     
Članak 42.
(Donošenje Pravilnika i njegovih izmjena)
(1) Ovaj se Pravilnik može mijenjati odnosno dopunjavati na način i po postupku po kojem je i donesen.
(2) Škola je dužna na početku godine, odnosno tijekom školske godine, stupanjem izmjena na snagu, upoznati učenike, roditelje/skrbnike i djelatnike s odredbama ovoga Pravilnika.
     
Članak 43.
(Primjena Pravilnika)
(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pedagoškim mjerama broj: 322/15 od 11. 6. 2015. godine.
     
Članak 44.
(Stupanje na snagu)
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od početka šk. 2020./2021. godine.
(2) Tumačenje odredbi ovoga Pravilnika daje Školski odbor.
     
     
Djelovodni broj: 01-1-293/20
Sarajevo, 16. 3. 2020. godine
     
Predsjednik Školskog odbora
Vlč. Pero Brajko, mr. sc.
     
     
     
right arrowIzvorni dokument možete preuzeti OVDJE
     

Na temelju članka 55. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katoličkih škola za Europu, članka 29. i 134. Statuta Katoličkog školskog centra-Osnovna škola, na sjednici Školskog odbora održanoj 22. ožujka 2016. godine donosi se​
 
P R A V I L N I K
o školskom kućnom redu u Sustavu katoličkih škola za Europu
     
I.
TEMELJNE ODREDBE
     
Članak 1.
     
(1) Ovim Pravilnikom o školskom kućnom redu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se školski kućni red u Osnovnoj školi Katoličkog školskog centra u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Škola)
     
Članak 2.
(Predmet Pravilnika)
     
(1) Školskim kućnim redom utvrđuju se:
  a) pravila i obveze ponašanja u Školi, njenom unutarnjem i vanjskom prostoru, za učenike, radnike, roditelje i ostale posjetitelje,
  b) pravila međusobnih odnosa učenika,
  c) pravila međusobnih odnosa učenika i radnika Škole,
  d) pravila međusobnih odnosa radnika Škole te radnika, roditelja i drugih posjetitelja,
  e) zabrana svih oblika reklamiranja i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s etikom, načelima i ciljevima odgojno-obrazovnog rada,
  f) pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja,
  g) radno vrijeme za izvođenje nastave,
  h) ulazak i boravak radnika i učenika u prostorijama Škole,
  i) ulazak drugih osoba u zgradu Škole.
     
Članak 3.
(Upoznavanje s Pravilnikom)
 
(1) Ovaj Pravilnik obvezno se ističe na vidljivom mjestu kod ulaza u Školu, u hodnicima (na svakom katu).
(2) S odredbama ovog Pravilnika trebaju biti upoznati učenici i njihovi roditelji/skrbnici i radnici Škole. Radnici, pri sklapanju radnoga odnosa, i roditelji, pri upisu djeteta u Školu, trebaju dobiti kopiju Pravilnika i svojim ga potpisom prihvatiti.
(3) Učenike će s odredbama ovoga Pravilnika detaljno upoznati razrednici na satima razrednog odjela.
(4) Razrednici će s odredbama ovog Pravilnika upoznati i roditelje učenika, odnosno skrbnike na roditeljskom sastanku.
(5) Upoznavanje učenika s odredbama školskog reda obvezni su provoditi i ostali nastavnici te svi radnici u Školi tijekom obavljanja svojih redovitih poslova.
     
II.
PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U ŠKOLI, NJENOM UNUTARNJEM I VANJSKOM PROSTORU,
ZA UČENIKE, RADNIKE, RODITELJE I OSTALE POSJETITELJE
 
Članak 4.
(Prostor Škole)
   
(1) Pod prostorom škole podrazumijeva se:
  - krug Škole, dvorište, sportska igrališta, dvorana, učionice, knjižnica, uredi uprave Centra, toaleti i parking (ukoliko Škola isti posjeduje).
Članak 5.
(Boravak u prostoru Škole)
   
(1) Učenici, radnici Škole, te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole samo tijekom radnog vremena Škole ili u terminima koji su odobreni od strane Uprave Škole.
 
Članak 6.
 
(1) U prostoru Škole zabranjeno je:
  a) nošenje oružja,
  b) unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava,
  c) unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju,
  d) unošenje tiskovina nemoralnog sadržaja,
  e) pušenje (osim radnika, ali u prostoriji koju je odredio ravnatelj Centra),
  f) pisanje po zidovima i inventaru,
  g) bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i sl.,
  h) nedolično, neprimjereno i vulgarno ponašanje i izražavanje, psovke,
  i) promidžba i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja,
  j) na školskom satu nastavnicima i učenicima je zabranjena uporaba i zlouporaba mobilnog telefona i drugih aparata u svrhu snimanja zvuka ili slike nastavnog procesa,
  k) namjerno uništavanje školske imovine i imovine drugih učenika i radnika,
  l) učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja ili direktora dovoditi u Školu strane osobe,
  m) svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostor Škole.
     
Članak 7.
(Pravila i obveze ponašanja svih nazočnih u prostoru Škole)
 
(1) Svi radnici, učenici i druge osobe koje borave u prostoru Škole, dužni su skrbiti o imovini Škole, opremu i tehničke uređaje držati urednima, upotrebljavati ih te čuvati s pažnjom dobrog domaćina.
(2) Dužnosti iz prethodnog stavka ovoga članka odnose se na sve korisnike kao i na posjetitelje u vrijeme boravka u bilo kojem prostoru Škole.
     
UČENICI
     
Članak 8.
(Dolazak i odlazak u Školu)
   
(1) Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike odgojno obrazovnog rada.
(2) Učenik je dužan doći u Školu najkasnije 15 minuta prije početka nastave, a napustiti školske prostorije najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza.
     
Članak 9.
(Obveze učenika)
 
(1) Učenici su obvezni:
  a) poštovati Pravilnik o školskom kućnom redu i druge akte Škole,
  b) održavati čistoću učionice i prostora škole u kojem borave,
  c) kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje,
  d) kulturno se odnositi prema djelatnicima Škole i drugim osobama nazočnim u Školi,
  e) održavati čistima i urednima prostore Škole,
  f) racionalno koristiti sredstva Škola koja su im stavljena na raspolaganje,
  g) knjige posuđene u knjižnici obvezno čuvati i neoštećene pravodobno vratiti,
  h) dolaziti uredan i prikladno odjeven u Školu,
  i) poštovati Kodeks odijevanja u Školi,
  j) nakon dolaska u Školu odjevne predmete i osobne stvari odložiti na mjesto određeno za tu namjenu,
  k) prije početka sata mirno čekati pred kabinetom ili učionicom dok nastavnik ne dođe a zatim mirno ući u učionicu i pripremiti se za rad,
  l) u slučaju kašnjenja javiti se dežurnom nastavniku (učeniku),
  m) svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili bilo koji drugi kvar, prijaviti dežurnom nastavniku, direktoru i ravnatelju,
  n) kod napuštanja učionice ponijeti svoje osobne stvari,
  o) čuvati svoje stvari i novac za vrijeme boravka u Školi.
     
Članak 10.
(Veliki i mali odmori)
     
(1) Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati. Mali odmor traje pet minuta, a veliki odmor dvadeset minuta.
(2) Za vrijeme malih odmora učenici ne smiju napuštati zgradu, a za vrijeme velikog odmora mogu boraviti u dvorištu škole.
     
Članak 11.
(Početak nastave)
     
(1) Na znak za početak nastave učenici su obvezni biti na svojim mjestima i pripremiti pribor za rad.
(2) Učenik može svoje mjesto rada promijeniti samo uz dopuštenje razrednika, odnosno predmetnog nastavnika.
(3) U kabinet učenici ulaze zajedno s nastavnikom.
     
Članak 12.
(Zabrana ulaska nakon zvona za početak nastave)
     
(1) Nakon zvona za početak nastave i nakon što svi učenici s predmetnim nastavnikom uđu u učionicu/kabinet učenicima je zabranjeno ulaziti na nastavu.
(2) Učenici koji zakasne dužni su se javiti dežurnom nastavniku, učeniku ili drugim osobama određenim od strane ravnatelja Centra.
(3) Učenici koji zakasne, vrijeme do idućeg sata vrijeme provode u prostoru Škole i na nastavu ulaze na sljedeći sat.
(4) Dežurni nastavnik, učenik ili druge osobe određene od strane ravnatelja dužni su voditi evidenciju učenika koji su zakasnili.
     
Članak 13.
(Zabrana ulaska bez dopuštenja)
     
(1) Učenici ne smiju bez dopuštenja ulaziti u zbornicu, urede ravnatelja, direktora, pedagoga i tajnika.
(2) Ako trebaju nastavnika učenici s njim mogu razgovarati u prostoriji koju odredi ravnatelj, direktor ili nastavnik.
(3) Učenicima nije dopušteno unošenje i iznošenje razrednog dnevnika iz zbornice kao i nošenje od jednog nastavnika iz razreda drugom nastavniku.
     
Članak 14.
(Uporaba školskog pribora i opreme)
     
(1) Učenici su dužni racionalno koristiti sredstva koja su im stavljena na raspolaganje.
(2) Školski pribor i opremu za izvođenje nastave učenici mogu prenositi iz prostorije u prostoriju jedino uz suglasnost predmetnog nastavnika.
(3) Po završetku sata, učenici su dužni nastavna pomagala i školski pribor vratiti na mjesto odakle su ga uzeli.
(4) Učenicima i radnicima je dopušteno školski pribor i nastavna pomagala iznositi izvan Škole, ali uz odobrenje Ravnatelja.
     
Članak 15.
(Uporaba mobilnih i drugih uređaja)
     
(1) Na nastavnom satu je zabranjeno svako korištenje mobitela i drugih sličnih elektronskih uređaja, a odnosi se na zabranjeno pisanje poruka, obavljanje telefonskih razgovora, slušanja glazbe, igranja igrica, zlouporabe mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja u svrhu snimanja zvuka ili fotografiranja nastavnog procesa.
(2) Za vrijeme nastave mobilni telefon ne smije biti na vidnom mjestu.
(3) Na velikom i malom odmoru nije dopušteno snimanje slike i zvuka u prostoru Škole.
     
Članak 16.
(Oduzimanje mobilnog i drugog elektronskog uređaja)
     
(1) Predmetni nastavnik ima pravo oduzeti mobitel ili drugi elektronski uređaj učeniku koji je koristio za vrijeme nastavnog procesa i predati ga direktoru Škole.
(2) Razrednik je dužan pozvati roditelja/skrbnika, obavijestiti ga o prekršaju koje je učenik učinio.
(3) Mobilni telefon ili druge elektronske uređaje isključivo roditelj/skrbnik može preuzeti od direktora Škole uz obvezu dolaska.
     
     
RADNICI
     
Članak 17.
(Dolazak i odlazak s posla)
     
(1) Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena.
(2) Nastavnici su dužni dolaziti 15 minuta prije početka nastave.
(3) Način evidencije nazočnosti na radu treba odrediti direktor.
(4) Radnici su dužni svoj izostanak na vrijeme prijaviti Direktoru Škole kako bi se na vrijeme mogla organizirati stručna zamjena.
(5) U slučaju povećanog obima poslova i izvanrednih okolnosti radnici su dužni odazvati se na poziv ravnatelja ili direktora Škole i izvan radnog vremena.
     
Članak 18.
(Obveze radnika)
     
(1) Poštivanje Pravilnika o školskom kućnom redu i drugih akata Škole.
(2) Obveza svih radnika je da na vrijeme dođu na posao te za rad biti pripremljeni.
(3) Radnici su obvezni da blagovremeno, uredno i kvalitetno obavljati poslove radnog mjesta i kontinuirano se brinuti o ukupnom redu u Školi.
(4) Radnici Škole dužni su racionalno koristiti sredstva Škole koja su im stavljena na raspolaganje.
(5) Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.
(6) Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili bilo koji drugi kvar, obavezni su prijaviti dežurnom nastavniku ili direktoru Škole.
     
     
RODITELJI / SKRBNICI I DRUGI POSJETITELJI
     
Članak 19.
(Obveze roditelja/skrbnika i drugih posjetitelja)
     
(1) Obveza roditelja/skrbnika je upoznati se, prihvatiti i poštovati Pravilnik o školskom kućnom redu i druge akte Škole, napose Nastavni plan i program Škole.
(2) Roditelji/skrbnici su obvezni kontinuirano dolaziti na informacije i roditeljske sastanke.
(3) Posljednjih 15 dana na kraju I. polugodišta i na kraju nastavne godine u pravilu se ne održavaju informacije niti roditeljski sastanci.
(4) Roditelji/skrbnici mogu razgovarati s nastavnicima Škole u dane koje odredi razrednik odnosno predmetni nastavnik.
(5) Roditelji/skrbnici i drugi posjetitelji mogu razgovarati s ravnateljem, direktorom i pedagogom Škole uz prethodnu najavu.
(6) Roditeljima/skrbnicima i drugim posjetiteljima je zabranjeno nepotrebno zadržavanje i hodanje u prostoru Škole.
(7) U prostoru Škole roditeljima/skrbnicima i drugim posjetiteljima zabranjeno je pušenje, konzumiranje alkohola, nedolično, neprimjereno i vulgarno ponašanje i izražavanje kao i izgovaranje psovki i pogrdnih riječi.
(8) Roditelji/skrbnici i drugi posjetitelji dužni su se javiti portiru, dežurnom učeniku ili drugoj osobi određenoj od strane ravnatelja prilikom svakog ulaska u Školu, te na zahtjev pokazati osobnu iskaznicu ili drugi dokument.
(9) Broj osobne iskaznice ili drugog dokumenta evidentira se u bilježnicu s vremenom ulaska u školu.
     
     
III.
PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA
     
Članak 20.
(Međusobni odnosi učenika)
     
(1) Svi učenici dužni su:
  a) u svom razredu međusobno pomagati u učenju i drugom radu svim učenicima, a posebno učenicima s posebnim potrebama uključenim u redovitu nastavu,
  b) ne ometati druge učenike u učenju i praćenju nastave,
  c) u međusobnoj komunikaciji s ostalim učenicima u razredu i u Školi pridržavati se normi lijepog ponašanja,
  d) ne vrijeđati, ne omalovažavati, ne psovati, ne ismijavati druge učenike i sl.
  e) poštivati vjerske slobode, toleranciju i dijalog,
  f) poštivati i uvažavati spolnu ravnopravnost,
(2) međusobne sporove učenici ne smiju rješavati svađom, fizičkim obračunom, uvredama, psovkama i drugim neprimjerenim načinima.
(3) ako učenik misli da mu je učinjena bilo kakva nepravda, ima se pravo na pristojan način obratiti predmetnom nastavniku, razredniku, pedagogu ili direktoru Škole.
     
IV.
PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA I RADNIKA ŠKOLE
     
Članak 21.
(dužnost učenika prema radnicima i drugim osobama)
     
(1) Učenici su dužni:
  a) uljudno se odnositi prema nastavnicima, ostalim radnicima Škole i strankama nazočnim u Školi,
  b) pozdraviti radnike Škole u školskom prostoru i izvan njega,
  c) ustajanjem pozdraviti osobu koja ulazi u učionicu za vrijeme nastavnog sata,
  d) odnos između nastavnika i učenika mora biti na razini međusobnog uvažavanja i pružanja pomoći u ostvarivanju programa,
  e) kod ulaska, izlaska ili kretanja po Školi, učenici trebaju dati prednost starijim osobama i osobama s invaliditetom.
     
Članak 22.
(dužnosti nastavnika i radnika)
     
(1) Nastavnici i radnici:
  a) nastavnik ne smije narediti učeniku da za vrijeme sata izađe iz učionice,
  b) zabranjeno je fizičko kažnjavanje i kažnjavanje učenika udaljavanjem s nastave,
  c) uvažavati individualne karakteristike učenika, njihove potrebe i probleme,
  d) nastavnik i drugi radnik Škole dužan je saslušati učenika koji mu se obratio ako ima problem i reagirati ovisno od situacije,
  e) razmotriti i uvažavati argumentirane primjedbe učenika,
  f) ako učenik smeta i onemogućava izvođenje nastave, nastavnik ga može uputiti pedagogu ili direktoru Škole.
     
V.
PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA,
DISKRIMINACIJE, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA
     
Članak 23.
     
(1) Radnici Škole u suradnji s učenicima dužni su skrbiti za siguran boravak i rad u Školi.
     
Članak 24.
(Zabrana diskriminacije)
     
(1) U Školi je zabranjen svaki oblik nasilja, izražavanja neprijateljstva i diskriminacije na temelju rase, boje, spola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog podrijetla ili po bilo kojem drugom temelju nesnošljivosti i drugog neprimjerenog ponašanja.
(2) Zabranjeno je unošenje oružja u prostor Škole, a službene osobe mogu uz prethodnu suglasnost ravnatelja.
     
DEŽURSTVA NASTAVNIKA I UČENIKA
     
Članak 25.
(Dežurstva)
     
(1) U Školi za vrijeme rada dežuraju nastavnici i učenici.
(2) Raspored i obveze dežurnih nastavnika određuje direktor, a raspored dežurstva učenika razrednik prema prethodnom zaključku Nastavničkog vijeća.
(3) Raspored dežurstava objavljuje se na oglasnoj ploči škole.
(4) Mjesto i trajanje dežurstva određuje direktor.
     
Članak 26.
(Dežurni učenik)
     
(1) Dežurni učenik nadzire ulazak u školu roditelja, skrbnika i drugih osoba i o tomu vodi evidenciju.
(2) Daje potrebne informacije roditeljima, skrbnicima i drugim osobama koje ulaze u prostorije škole.
     
Članak 27.
(Knjiga dežurstva)
   
(1) Dežurni učenik vodi knjigu dežurstva.
(2) U knjigu dežurstva učenik upisuje podatke koje odredi direktor.
     
Članak 28.
(Redari u odjelu)
     
(1) U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.
(2) Redare određuje razrednik prema abecednom redu na razrednom satu.
(3) Dužnosti redara su:
  a) dolaziti 10 minuta prije početka nastave, pregledati učionice i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvijeste dežurnog nastavnika,
  b) pripremati učionicu za nastavu, brisati ploču i donositi prema potrebi nastavna sredstva i pomagala,
  c) podnositi izvješće dežurnom nastavniku o nenazočnosti predmetnog nastavnika na nastavi,
  d) na zahtjev nastavnika obvezan je pozvati u razred direktora, ravnatelja ili drugu odgovornu osobu,
  e) prijavljivati nastavnicima početkom svakoga nastavnog sata nenazočne učenike,
  f) podnositi izvješće o nađenim predmetima nastavnika, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl.) odnositi u tajništvo,
  g) nakon završetka nastave posljednji napuštati učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolaca i ostaloga inventara, te o uočenim oštećenjima podnositi izviješće dežurnom nastavniku ili tajniku škole.
     
Članak 29.
(Redari za vrijeme odmora)
     
(1) Za vrijeme odmora jedan od redara obvezno mora biti u učionici i održavati red.
(2) Svakog učenika, koji se ne pridržava reda, redar je obvezan prijaviti nastavniku.
     
ZABRANA SVIH OBLIKA REKLAMIRANJA I PRODAJE PROIZVODA KOJI NISU U SKLADU S ETIKOM, NAČELIMA I CILJEVIMA ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA
     
Članak 30.
(Zabrana promidžbe)
     
(1) U školi je zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja.
(2) Ulazak osoba u prostor Škole i nastavni proces s ciljem promidžbe i prodaje takvih proizvoda strogo je zabranjen.
     
     
VI.
KRŠENJE ŠKOLSKOG REDA
     
Članak 31.
(Učenici)
     
(1) Postupanje prema odredbama ovog Pravilnika sastavni je dio radnih obveza učenika Škole.
(2) Za svako postupanje suprotno odredbama ovog Pravilnika, primjenjivat će se mjere iz Pravilnika o pedagoškim mjerama i drugim aktima Škole.
     
Članak 32.
(Radnici)
     
(1) Postupanje prema odredbama ovog Pravilnika sastavni je dio radnih obveza radnika Škole.
(2) Radnik koji postupi suprotno odredbama ovog Pravilnika, odgovoran je za povredu radne obveze.
     
Članak 33.
(Roditelji/skrbnici i drugi posjetitelji)
     
(1) Roditelji/skrbnici ili drugi posjetitelji koji za vrijeme boravka u Školi krše Pravilnik o školskom kućnom redu, odgovorni su za štetu koju pretrpi Škola, a portir, dežurni nastavnik ili druga osoba određena od strane ravnatelja treba da ih udalji iz prostora Škole.
(2) Ako se osoba ne udalji iz prostora Škole, Škola će se za pomoć obratiti najbližoj policijskoj postaji.
     
     
VII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
     
Članak 35.
(Izmjene Pravilnika)
     
(1) Ovaj Pravilnik može se mijenjati odnosno dopunjavati na način i po postupku po kojem je i donesen.
(2) Škola je dužna upoznati učenike, roditelje i radnike s odredbama ovog Pravilnika.
     
Članak 36.
(Stupanje na snagu)
   
(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti pravilnici koji su ovu problematiku tretirali u školama Sustava katoličkih škola za Europu.
(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od školske 2016./2017. godine.
     
     
  Broj:01-1-131/16
  Dana, 22. ožujka 2016. godine
     
  Predsjednik Školskog odbora
  mr.sc. Josip Lebo
     
     
right arrowIzvorni dokument možete preuzeti OVDJE
Na temelju članka 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 23/17 i 33/17) članka 113. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katoličkih škola za Europu, (broj: 26/2014 i 213/17) i članka 82. i 124. Statuta škole, Školski odbor KŠC - Osnovne škole Sarajevo, na sjednici održanoj 16. ožujka 2020. godine, donosi​
   
PRAVILNIK
O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO - OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE
     
I.   OPĆE ODREDBE
     
Članak 1.
(Predmet Pravilnika)
(1) Ovim Pravilnikom propisuju se načini, uvjeti, mjere sigurnosti te prava i obveze korisnika i davatelja usluga u aktivnostima vezanim uz izlete, ekskurzije i druge oblike odgojno-obrazovnih aktivnosti (u daljnjem tekstu: izvanučionička nastava) u mjestu i izvan mjesta u kojem je smještena osnovna ili srednja škola ili učenički dom (u daljnjem tekstu: školska ustanova) u funkciji realizacije nastavnoga plana i programa.
(2) Putovanja čija je jedina svrha zabava i rekreacija učenika i koja nisu u funkciji realizacije nastavnoga plana i programa, ne smatraju se izvanučioničkom nastavom te ih školska ustanova ne smije provoditi.
(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
     
Članak 2.
(1) Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadržaja izvan školske ustanove.
(2) U izvanučioničku nastavu spadaju: školski izleti, školske ekskurzije, terenska nastava i škola u prirodi.
(3) Školski izlet je oblik izvanučioničke nastave koji obuhvaća poludnevni ili cjelodnevni zajednički odlazak učenika i učitelja/nastavnika/profesora/odgajatelja (u daljnjem tekstu: nastavnik) u mjesto u kojem je škola ili izvan njega, a koji organizira škola u svrhu ispunjavanja određenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća.
(4) Školska ekskurzija je oblik izvanučioničke nastave koji obuhvaća višednevno putovanje radi posjeta prirodnim, kulturnim, povijesnim, sportskim i tehničkim središtima koje organizira škola u svrhu ispunjavanja određenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća.
(5) Terenska nastava je oblik izvanučioničke nastave koji se izvodi u izvornoj stvarnosti, s ciljem njenog upoznavanja u kojoj se mogu primjenjivati i istraživačke metode.
(6) Škola u prirodi je oblik višednevne nastave koja se održava izvan mjesta stanovanja u prirodnom odredištu, s odgovarajućim uvjetima prilagođenim učenju i poučavanju u zatvorenome i otvorenome prostoru. U pravilu se organizira za učenike četvrtog i/ili petog razreda osnovne škole, odnosno u skladu s razvojnim sposobnostima učenika s teškoćama u razvoju.
(7) Druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole su škola plivanja, posjet ili sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama i događajima te druge aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti školske ustanove.
(8) Škola plivanja je specifičan oblik nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja koji se izvodi ukoliko postoje tehnički uvjeti za realiziranje.
(9) Posjet je poseban oblik odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole. Izvodi se na lokalitetu od posebne vrijednosti (arheološke, geološke, botaničke…), u ustanovama i institucijama (muzej, galerija, kazalište, kino, tvornica, elektrana, vatrogasna postaja…) i sl. u svrhu ispunjavanja određenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća.
     
Članak 3.
(1) Korisnicima usluga u aktivnostima izvanučioničke nastave i drugim odgojno-obrazovnim aktivnostima izvan škole prema ovom Pravilniku smatraju se učenici koji sudjeluju u izvan učioničkoj nastavi i njihovi roditelji/skrbnici/udomitelji, nastavnici, stručni suradnici te direktori (u daljnjem tekstu: korisnici usluga).
(2) Davateljima usluga u aktivnostima izvanučioničke nastave smatraju se turističke agencije, kulturne ili javne ustanove te druge pravne i fizičke osobe koje mogu sudjelovati u provedbi izvan učioničke nastave (u daljnjem tekstu: davatelji usluga).
     
II.   NAČINI OSTVARIVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE
     
Članak 4.
(1) Izvanučionička nastava planira se godišnjim planom i programom rada školske ustanove i/ili školskim kurikulumom za svaki razred/razredni odjel/odgojno-obrazovnu skupinu (u daljnjem tekstu: razred).
(2) Pravo predlaganja izvanučioničke nastave, u skladu s nastavnim planom i programom, za učenike jednog ili više razreda u dogovoru s učenicima i roditeljima ima nastavnik, stručni suradnik, direktor školske ustanove i roditelj/ skrbnik/udomitelj (u daljnjem tekstu: roditelj).
(3) Godišnjim planom i programom rada i/ili školskim kurikulumom okvirno se utvrđuje odredište, vrijeme trajanja, nositelji realizacije, način realizacije i vrjednovanja te potrebna financijska sredstva za realizaciju izvanučioničke nastave za svaki razred.
(4) Iznimno, ako zbog opravdanih razloga na početku školske godine pojedina izvanučionička nastava nije planirana ili dođe do promjena, naknadnu odluku o njezinoj pripremi i provedbi na prijedlog osoba odnosno tijela iz stavka 2. ovoga članka i uz upoznavanje vijeća roditelja donosi Nastavničko vijeće.
(5) Druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole planiraju se godišnjim planom i programom rada i/ili školskim kurikulumom.
     
Članak 5.
(1) Razrednik je na početku školske godine, prije donošenja školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa dužan roditelje izvijestiti o predloženom planu izvanučioničke nastave te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole koje je unaprijed moguće planirati.
(2) Ovu obavijest potrebno je izvjesiti na oglasnu ploču kako bi roditelji dva tjedna prije izvođenja izvanučioničke nastave mogli izvijestiti razrednika da njihovo dijete neće biti nazočno izvanučionikoj nastavi ako za to imaju opravdan razlog.
     
Članak 6.
(1) Prema trajanju izvanučionička nastava može biti poludnevna, dnevna ili višednevna.
(2) Izvanučionička nastava može se ostvarivati u mjestu stanovanja, užem zavičaju, drugom dijelu Bosne i Hercegovine ili u inozemstvu.
(3) Višednevna izvanučionička nastava mora se ugovarati minimalno na bazi polupansiona odnosno trebaju biti osigurana najmanje dva obroka dnevno za korisnike usluga.
(4) Mjesto ostvarivanja i trajanje svake izvanučioničke nastave mora biti usklađeno s dobi učenika i propisanim nastavnim planom i programom ili predmetnim kurikulumom.
     
Članak 7.
(1) Izvanučionička nastava za učenike osnovne škole organizira se na području Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.
(2) Za učenike srednje škole izvanučionička nastava organizira se na području Bosne i Hercegovine i inozemstva.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvanučionička nastava za učenike osnovne škole može se organizirati i u drugim zemljama, uz pisanu suglasnost roditelja i odluku Nastavničkog vijeća.
     
Članak 8.
(1) Izvanučionička nastava u pravilu se ostvaruje u nastavne dane, a školska ekskurzija u pravilu se ostvaruje na početku nastavne godine.
(2) Izvanučionička nastava u trajanju do šest sunčanih sati može se organizirati za sve učenike bez obzira na dob.
(3) Za učenike od trećega razreda osnovne škole do završnoga razreda srednje škole može se organizirati i cjelodnevna ili višednevna izvanučionička nastava.
(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u školama s manjim brojem učenika izvanučionička nastava može se organizirati sukladno stavku 3. ovoga članka i za učenike od I. do III. razreda osnovne škole.
(5) Višednevna izvanučionička nastava može za učenike osnovne škole trajati do pet nastavnih dana, a za učenike srednje škole do sedam nastavnih dana.
(6) U pravilu se višednevna izvanučionička nastava organizira za učenike IV. i V. razreda osnovne škole kao škola u prirodi te za učenike završnih razreda osnovne i srednje škole kao školska ekskurzija.
(7) Ako se izvanučionička nastava planira u vrijeme učeničkog odmora ili blagdana, škola je dužna voditi računa o poštivanju vjerskih i drugih prava učenika.
     
Članak 9.
(1) Organizaciju izvanučioničke nastave Škola prilagođava mogućnostima roditelja.
(2) Ako je za ostvarivanje ciljeva nastavnoga programa ili kurikuluma predviđeno provođenje izvan učioničke nastave ili druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole, iste su u pravilu obvezne za sve nastavnike i učenike osnovne ili srednje škole, izuzev za one koji zbog zdravstvenih razloga u istima ne mogu ili temeljem Ustavom i drugim propisima zajamčenih prava i sloboda nisu obvezni sudjelovati, odnosno nisu obvezni sudjelovati po godišnjem programu rada odnosno školskom kurikulumu.
     
Članak 10.
(1) Izvanučioničku nastavu u pravilu planira i organizira razrednik u skladu s propisima koji uređuju sustav odgoja i obrazovanja, prometa, pružanja usluga u turizmu ili drugim propisima.
(2) Nastavnik ili stručni suradnik koji planira, dogovara i organizira izvanučioničku nastavu imenuje se nastavnikom voditeljem, a drugi nastavnik ili stručni suradnici u pratnji imenuju se nastavnicima pratiteljima.
(3) Ako nastavnik voditelj izvanučioničke nastave nije razrednik, razrednik je dužan pomoći nastavniku voditelju u pripremi izvanučioničke nastave te sudjelovati u realizaciji kao nastavnik pratitelj.
(4) Ako u izvanučioničkoj nastavi sudjeluje više razrednih odjela za voditelja se imenuje samo jedan nastavnik ili stručni suradnik.
(5) Nastavnik pratitelj mora biti član razrednog vijeća razreda za koji se organizira izvanučionička nastava ili stručni suradnik školske ustanove.
(6) Iznimno, pratitelj za učenike razredne nastave može biti i nastavnik predmetne nastave koji može sudjelovati u ostvarivanju predviđenih aktivnosti za učenike.
(7) Za svaki oblik izvanučioničke nastave nastavnik voditelj izrađuje izvedbeni plan i program s odgojno-obrazovnim ciljevima, ishodima učenja, tijekom aktivnosti te načinima praćenja i vrjednovanja ostvarenih ciljeva i ishoda, a za školsku ekskurziju nastavnik voditelj izrađuje izvedbeni plan i program s odgojno-obrazovnim ciljevima i tijekom aktivnosti.
(8) Za terensku nastavu nastavnik voditelj izrađuje izvedbeni plan i program koji obuhvaća odgojno-obrazovne ciljeve, ishode učenja, nastavna sredstva, oblike rada, metode, tehnike i postupke istraživanja, načine i oblike praćenja te elemente i kriterije vrednovanja ostvarenih ciljeva i ishoda.
(9) Odgojno-obrazovni ciljevi i ishodi učenja u terenskoj nastavi proizlaze iz nastavnoga programa pojedinih nastavnih predmeta, predmetnih kurikuluma.
(10) Realizirani oblici izvanučioničke nastave upisuju se u odgovarajuću pedagošku dokumentaciju i evidenciju.
(11) Ako u izvanučioničkoj nastavi, u jednom razrednom odjelu, iz opravdanih razloga ne sudjeluju dostatan broj učenika, za te učenike se organizira redovita nastava prema mogućnostima Škole.
(12) Za nastavnike koji su uključeni u izvanučioničku nastavu u odgovarajući prostor u dnevniku, prema njihovom tjednom rasporedu, upisuje se napomena „nastavnik na izvan učioničkoj nastavi“, a ako je za tog nastavnika organizirana zamjena, u dnevnik se upisuje što se radilo na nastavi.
(13) Planirani i organizirani vidovi izvanučioničke nastave računaju se u ukupan fond radno-nastavnih sati.
     
Članak 11.
(1) Za ostvarivanje izvanučioničke nastave odgovorni su nastavnik voditelj, nastavnik pratitelj i direktor školske ustanove.
(2) Uz nastavnika voditelja za svaku izvanučioničku nastavu potrebno je imenovati nastavnika pratitelja.
(3) Za učenike s teškoćama pratnja se organizira u skladu programom izvanučioničke nastave.
(4) Za druge odgojno-obrazovne aktivnosti koje se ostvaruju u školskom dvorištu ili neposrednoj blizini škole nije potrebno osigurati pratitelja, osim ako je pomoć potrebna učeniku s teškoćama.
     
Članak 12.
(1) Školska ustanova može organizirati školski izlet ili posjet samostalno ili uz angažiranje davatelja usluga, a u skladu s propisima koji uređuju promet, pružanje usluga u turizmu i drugim propisima.
(2) Školska ustanova može samostalno za svoje učenike organizirati poludnevnu ili jednodnevnu izvanučioničku nastavu ili posjet kao kombinaciju od najmanje dviju pojedinačnih usluga koje se sastoje od prijevoza ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga.
(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka školska ustanova izravno dogovara uslugu s davateljima usluga potrebnih za realizaciju planirane izvanučioničke nastave ili posjeta.
(4) Za izvanučioničku nastavu koja je kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga koje čine cjelinu, a pružaju se u vremenu duljem od 24 sata ili uključuju barem jedno noćenje i čija cijena mora biti unaprijed određena, školska ustanova mora angažirati davatelja usluga sukladno propisima koji uređuju promet, pružanje usluga u turizmu i drugim propisima.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, školske ustanove u kojima se provodi odgoj i obrazovanje po posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju, a koje posjeduju vlastito i potrebama djece prilagođeno prijevozno sredstvo, samo za prijevoz učenika ne moraju angažirati davatelja usluga.
(6) Ako se za izvanučioničku nastavu angažira davatelj usluge, školska ustanova provodi postupak izbora davatelja usluge sukladno važećim zakonskim propisima.
     
Članak 13.
(1) Prilikom organiziranja školske ekskurzije Nastavničko vijeće raspisuje na web stranici škole javni poziv za prikupljanje ponuda davatelja usluga.
(2) Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.
(3) Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.
(4) U slučaju da se školska ekskurzija ostvaruje na početku školske godine, škola je javni poziv dužna objaviti najkasnije 30 dana prije kraja prethodne nastavne godine.
(5) Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude.
(6) Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete, ta će se razmatrati.
(7) Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.
(8) U slučaju da se na javni poziv ne javi niti jedan ponuditelj, poziv se ponavlja najkasnije 30 dana prije predviđene realizacije i mora biti objavljen na web stranici škole do isteka roka za javni poziv.
     
Članak 14.
(1) Za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije i po izvedbenom planu odgovarajuće ponude, imenuje se posebno Povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a čine ga direktor školske ustanove (u daljnjem tekstu: direktor), razrednik, nastavnik voditelj, predstavnik roditelja, a za učenike od VI. do IX. razreda osnovne škole kao i za učenike srednje škole i predstavnik učenika.
(2) Učenici imenovani u Povjerenstvo sudjeluju u radu Povjerenstva, imaju pravo davanja mišljenja, ali nemaju pravo odlučivanja.
(3) Nakon donošenja školskoga kurikuluma te godišnjega plana i programa rada školske ustanove, a najkasnije 7 dana prije objave javnoga poziva ravnatelj KŠC-a, na prijedlog Nastavničkog vijeća, imenuje Povjerenstvo.
(4) Broj članova Povjerenstva mora biti neparan. U slučaju da je broj članova paran, u Povjerenstvo se imenuje jedan nastavnik ili stručni suradnik pratitelj.
(5) Povjerenstvo radi na sastancima na kojima se vodi zapisnik.
(6) Obveze Povjerenstva su:
  - odrediti datum i vrijeme otvaranja ponuda,
  - razmotriti pristigle ponude i odabrati ponudu,
  - obavijestiti školski odbor, nastavničko vijeće i roditelje.
     
Članak 15.
(1) Na sastanku Povjerenstva predsjednik otvara ponude pristigle na javni poziv.
(2) Predsjednik Povjerenstva javno čita sve ponude, a podaci iz sadržaja ponude unose se u zapisnik.
(3) Otvaranju ponuda mogu nazočiti predstavnici ponuditelja bez prava sudjelovanja.
(4) U izbor za glasovanje ulaze sve ponude koje ispunjavaju uvjete.
(5) Članovi Povjerenstva glasuju tajno. Odluka Povjerenstva je konačna.
(6) U slučaju da dvije ili više ponuda dobiju isti najveći broj glasova, Povjerenstvo će ih još jedanput analizirati i ponoviti postupak glasovanja za te ponude.
(7) Rezultati odabira ponude objavljuju se na internetskim stranicama školske ustanove.
     
III.   OBVEZE I PRAVA KORISNIKA I DAVATELJA USLUGA
     
Članak 16.
(1) Obveze direktora školske ustanove su:
  a) osigurati učenicima i nastavnicima organizaciju i realizaciju izvanučioničke nastave ili drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole u skladu s nastavnim programom ili kurikulumom te odredbama ovog Pravilnika,
  b) poticati nastavnike i stručne suradnike na provođenje izvanučioničke nastave,
  c) omogućiti nastavniku sudjelovanje na stručnim skupovima vezanim uz planiranje i ostvarivanje izvanučioničke nastave,
  d) omogućiti nastavnicima, stručnim suradnicima, učenicima i roditeljima predlaganje ostvarivanja izvanučioničke nastave i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole,
  e) omogućiti objavljivanje javnoga poziva za odabir ponude,
  f) osigurati zakonitost postupka izbora ponude i poštivanje ovog Pravilnika,
  g) osigurati potrebna nastavna sredstva i pomagala za izvođenje izvanučioničke nastave u skladu s planiranim aktivnostima,
  h) osigurati pratnju učenicima u skladu s propisima,
  i) imenovati nastavnika voditelja i nastavnika pratitelja u skladu s planiranim ciljevima te ovim Pravilnikom,
  j) izdati putne naloge, a financijska sredstva za troškove izvanučioničke nastave i dnevnice nastavnika i/ili stručnih suradnika i pratitelja djece s teškoćama osigurati će se u skladu s Zakonskim propisima,
  k) iznimno od stavka j) ovoga članka, školska ustanova nije obvezna osigurati sredstva za dnevnice i smještaj u slučaju da su ista osigurana u sklopu određenog projekta ili programa,
  l) osigurati zamjenu za nastavnike koji su na izvanučioničkoj nastavi kako bi se rad u školskoj ustanovi nesmetano ostvarivao,
  m) organizirati nastavu za učenike koji ne sudjeluju u izvanučioničkoj nastavi,
  n) obavijestiti roditelje o možebitnim problemima na izvanučioničkoj nastavi,
  o) omogućiti učenicima i nastavnicima izlaganje radova s izvanučioničke nastave u prostoru školske ustanove ili objavu radova učenika na internetskim stranicama školske ustanove u skladu s propisima,
  p) tražiti očitovanje davatelja usluga u slučaju da su uočeni propusti u realizaciji izvanučioničke nastave, odnosno tražiti postupanje u skladu s propisima,
  q) podnijeti izvješće o godišnjoj realizaciji izvanučioničke nastave školskom odboru,vijeću roditelja, učiteljskom vijeću i osnivaču školske ustanove.
(2) Prava direktora su:
  a) tražiti pisano izvješće nastavnika o realizaciji svake izvanučioničke nastave, a u slučaju potrebe tražiti i dopune,
  b) pozvati na odgovornost nastavnika koji na temelju izvješća nije ostvario planirane ciljeve i zadaće ili nije postupao u skladu s odredbama ovog Pravilnika,
  c) uskratiti nabavu i neopravdane izdatke za nastavna sredstva i pomagala planirana za izvođenje izvanučioničke nastave, ako nisu u skladu s planiranim aktivnostima,
  d) druga prava propisana ovim Pravilnikom.
     
Članak 17.
(1) Obveze Nastavničkog vijeća su:
  a) razmotriti prijedloge za ostvarivanje izvanučioničke nastave,
  b) analizirati godišnje izvješće o realizaciji izvanučioničke nastave.
(2) Prava Nastavničkog vijeća su:
  a) odbiti prijedlog za izvođenje izvanučioničke nastave,
  b) donijeti odluku o izricanju pedagoško-disciplinske mjere učeniku koji se na izvanučioničkoj nastavi nije pridržavao propisanih odredaba,
  c) predložiti odgodu izvanučioničke nastave ako to zahtijevaju iznimne okolnosti.
     
Članak 18.
(1) Obveza Školskog odbora je analizirati prijedloge izvanučioničke nastave i donijeti odluku o njihovoj provedbi prilikom donošenja godišnjeg plana i programa i/ili školskog kurikuluma, u skladu s ovim Pravilnikom.
(2) Prava Školskog odbora su:
  a) odobriti izvanučioničku nastavu koja se planira izvan granica Bosne i Hercegovine,
  b) uskratiti izvanučioničku nastavu koja zbog objektivnih razloga nije bila planirana školskim kurikulumom.
     
Članak 19.
(1) Obveze nastavnika voditelja su:
  a) planirati u dogovoru s nastavnicima pratiteljima i učenicima detaljan plan aktivnosti vodeći računa o sigurnosti i zdravlju učenika,
  b) obavijestiti roditelje o ciljevima, zadaćama, očekivanim aktivnostima, postignućima, načinima realizacije izvanučioničke nastave, pravima i obvezama učenika i roditelja,
  c) dogovoriti s davateljem usluga, institucijom, odnosno s osobama koje će sudjelovati u realizaciji izvanučioničke nastave aktivnosti, vrijeme dolaska i trajanja,
  d) dati potrebne podatke turističkom pratitelju kojeg je angažirao davatelj usluga,
  e) u slučaju utvrđene štete i/ili nasilja od strane učenika za vrijeme trajanja izvanučioničke nastave, o učinjenom odmah obavijestiti roditelje i direktora,
  f) u slučaju bolesti učenika, ozljede ili nesreće obavijestiti roditelja učenika, a u slučaju duljeg kašnjenja u povratku obavijestiti direktora,
  g) podnijeti direktoru pisano izvješće o realizaciji izvanučioničke nastave.
(2) Prava nastavnika voditelja su u slučaju nasilja postupiti sukladno propisima poštujući specifične uvjete, u suradnji s nastavnicima pratiteljima predložiti pedagoško-disciplinske mjere za učenika koji je na određeni način prekršio odredbe ovoga Pravilnika ili kućnog reda školske ustanove.
     
Članak 20.
(1) Obveze nastavnika voditelja i nastavnika pratitelja su:
  a) predlagati plan i program te odredište izvanučioničke nastave,
  b) predlagati aktivnosti za učenike,
  c) sudjelovati u pripremi i realizaciji predviđenih aktivnosti s učenicima,
  d) pružati učenicima pomoć i dati informacije vezane uz realizaciju planiranih aktivnosti,
  e) provjeriti jesu li svi učenici stigli na dogovoreno mjesto,
  f) osigurati učenicima vrijeme za odmor i razmotriti prijedloge i/ili pritužbe,
  g) voditi računa o zaštiti prava i sigurnosti učenika,
  h) brinuti o potrebnim nastavnim sredstvima i pomagalima za realizaciju planiranih aktivnosti.
(2) Prava nastavnika voditelja i nastavnika pratitelja su:
  a) sudjelovati u radu Povjerenstva,
  b) zatražiti i dobiti pomoć ravnatelja, direktora i stručnih suradnika u pripremi i realizaciji izvanučioničke nastave,
  c) obavijestiti ravnatelja, direktora o nepoštivanju ugovora od strane ponuditelja,
  d) podmireni troškovi smještaja za višednevnu izvanučioničku nastavu,
  e) naknada dnevnice za službeni put u skladu s propisima.
(3) Nastavnik nema pravo na dnevnicu ako se izvanučionička nastava ili druga odgojno-obrazovna aktivnost ostvaruje u vrijeme redovite nastave u mjestu stanovanja ili u neposrednoj blizini naselja u kojoj je škola (npr. posjet, škola plivanja i sl.).
     
Članak 21.
(1) Obveze učenika su:
  a) sudjelovati u aktivnostima prije, tijekom i poslije izvanučioničke nastave ili drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti u skladu s planiranim,
  b) odgovorno izvršavati preuzete zadatke i obveze,
  c) pravodobno dolaziti na ugovorene sastanke,
  d) ne odvajati se od razreda ili skupine bez dopusta voditelja ili pratitelja,
  e) ponašati se primjereno i pristojno na svim mjestima izvanučioničke nastave, u prijevoznim sredstvima, ugostiteljskim objektima, domovima ili drugim smještajnim objektima ili ustanovama koje posjećuju, poštujući kućni red i/ili druge propise objekta u kojem borave,
  f) brinuti o vlastitom zdravlju i sigurnosti i ne ugrožavati zdravlje, sigurnost i integritet drugih sudionika izvanučioničke nastave,
  g) ne uzimati ili poticati druge učenike na konzumaciju alkohola, duhanskih proizvoda opojnih sredstava i/ili drugih nedopuštenih sredstava,
  h) izvijestiti nastavnika o svakom problemu i teškoći.
(2) Prava učenika su:
  a) pravodobno uključivanje u dogovor o odabiru odredišta izvanučioničke nastave i planiranje aktivnosti,
  b) pravodobne informacije vezane uz izvanučioničku nastavu,
  c) sigurno sudjelovanje u izvanučioničkoj nastavi,
  d) pomoć nastavnika i/ili turističkoga pratitelja.
     
Članak 22.
(1) Obveze roditelja su:
  a) informirati nastavnika voditelja o eventualnim zdravstvenim ili drugim teškoćama i specifičnim potrebama učenika,
  b) dati nastavniku broj telefona i/ili mobilnoga uređaja na koji ga može kontaktirati u slučaju potrebe,
  c) uputiti svoje dijete i upozoriti ga na norme društveno prihvatljivog ponašanja, moguće opasnosti, zabranu korištenja alkohola, opijata, nikotina i narkotika te na nužnost poštovanja odluka nastavnika za vrijeme izvanučioničke nastave,
  d) prihvatiti obvezu dolaska po svoje dijete u slučaju bolesti ili težih povreda određenih pravila,
  e) snositi financijsku odgovornost za štetu za koju je nastavnik utvrdio da je namjerno počinilo njegovo dijete.
(2) Prava roditelja su:
  a) predložiti odredište izvanučioničke nastave u skladu s nastavnim programima,
  b) potpisom suglasnosti potvrditi pristanak za sudjelovanje svog djeteta na izvanučioničkoj nastavi ili drugoj odgojno-obrazovnoj aktivnosti,
  c) dobiti na vrijeme informacije vezane uz realizaciju izvanučioničke nastave kao i potrebne informacije tijekom njezine provedbe ili u drugim opravdanim slučajevima,
  d) pisano zatražiti od razrednika izuzeće za sudjelovanjem djeteta u obvezatnoj izvanučioničkoj nastavi u slučaju zdravstvenih teškoća njegova djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga,
  e) postaviti upit i dobiti odgovor vezano uz uočene nedostatke u organizaciji i realizaciji izvanučioničke nastave i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti,
  f) nadoknada troškova i odšteta od strane davatelja usluga u slučaju pretrpljene štete zbog propusta u organizaciji i provedbi izvanučioničke nastave.
     
Članak 23.
(1) Obveze davatelja usluga su:
  a) pružiti sve potrebne informacije korisnicima usluga,
  b) pružiti usluge sukladno ugovorenom i posebnim propisima kojima je uređeno pružanje usluga u turizmu te prijevoz djece.
  c) nadoknaditi troškove i odštetu učeniku i njegovim roditeljima u slučaju pretrpljene štete zbog propusta u organizaciji i provedbi izvanučioničke nastave i/ili postupanju protivno ugovorenom.
(2) Prava davatelja usluga su:
  a) školskim ustanovama učiniti dostupnima informacije o ponudama dostavom promotivnih materijala, prezentacijom itd.,
  b) uskratiti putovanje učeniku čiji roditelji nisu platili putovanje do roka utvrđenog ugovorom o putovanju,
  c) od školske ustanove zatražiti i dobiti informacije potrebne za kvalitetnu realizaciju putovanja (ovjereni popisi učenika, podaci o specifičnim potrebama učenika, o nastavnicima…),
  d) u dogovoru s Povjerenstvom korigirati cijenu ponude u slučaju da se broj sudionika promijeni za 10% i više.
     
Članak 24.
(1) Obveze ostalih pravnih ili fizičkih osoba koje učenicima nude realizaciju planiranih ciljeva izvan učioničke nastave ili drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti sudjelovanjem u edukativnim programima za učenike su:
  a) na zahtjev školske ustanove dostaviti plan i program s jasno razrađenim ciljevima, aktivnostima i očekivanim ishodima i planiranim pomagalima i sredstvima,
  b) na zahtjev nastavnika voditelja prilagoditi realizaciju ponuđenog programa potrebama i specifičnostima učenika.
(2) Pravo osoba iz stavka 1. ovoga članka je ponuditi edukativne programe školskim ustanovama.
     
Članak 25.
(1) Obveza agencija nadležnih za odgoj i obrazovanje je organizirati stručne skupove vezane uz planiranje i izvođenje izvanučioničke nastave.
     
IV.   SIGURNOST UČENIKA
     
Članak 26.
(1) Odabir odredišta izvanučioničke nastave i način prijevoza ne smije ugrožavati zdravlje ili sigurnost učenika.
(2) Ako to zahtijeva program izvanučioničke nastave, učenici i roditelji trebaju dobiti popis prikladne obuće, odjeće ili opreme.
(3) U slučaju političkih nemira, terorističkih napada, elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti koje bi ugrozile zdravlje i sigurnost učenika i nastavnika, a nakon temeljite procjene stupnja opasnosti i preporuke nadležnih institucija Bosne i Hercegovine školski odbor ima pravo zabraniti provođenje izvanučioničke nastave uz prijedlog načina drukčije realizacije, ako je to moguće.
(4) Za prijevoz učenika smiju se koristiti samo prijevozna sredstva u skladu s propisima o sigurnom prijevozu djece.
(5) U slučaju da je učenika potrebno odvesti liječniku, jedan od nastavnika obvezno mora ići s učenikom te odmah izvijestiti roditelja o mjestu boravka djeteta (bolnica i sl.) i prirodi bolesti ili ozljeda.
     
Članak 27.
(1) U izvanučioničkoj nastavi ili drugoj odgojno-obrazovnoj aktivnosti ne mogu sudjelovati osobe koje nisu učenici ili djelatnici školske ustanove odnosno one osobe koje nastavnici nisu naveli vezano uz ostvarivanje predviđenih ciljeva.
(2) Iznimno, u aktivnostima iz stavka 1. ovog članka mogu sudjelovati osobe koje su pratnja učenicima s teškoćama o čemu odlučuju ravnatelj, direktor, razrednik i stručni suradnici školske ustanove.
     
Članak 28.
(1) Direktor potpisuje ugovor za višednevnu izvanučioničku nastavu ili posjet s davateljem usluga čiju je ponudu odabralo Povjerenstvo školske ustanove i sve troškove izravno uplaćuju sukladno potpisanome ugovoru.
     
V.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
     
Članak 29.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na web stranicama i oglasnim pločama škola.
   
   
  Broj:10/16
  Dana,11. veljače 2016. godine
  Msgr. dr. Pero Sudar
  Promicatelj Katoličkih škola za Europu
     
     
right arrowIzvorni dokument možete preuzeti OVDJE
     
     
Broj: 47-1/21
Sarajevo, 3. rujna 2021. godine
     
     
Na temelju članka 14. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katoličkih škola za Europu, donosim
     
     
KODEKS ODIJEVANJA RADNIKA I UČENIKA
KATOLIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA “Sv. Josip” - SARAJEVO
     
     
Ovim kodeksom odijevanja donose se osnovna pravila i obveze odijevanja svih radnika i učenika Katoličkog školskog centra “Sv. Josip” Sarajevo (Osnovna škola, Opća-realna gimnazija, Srednja medicinska škola, Internat), u svrhu ostvarenja boljeg radnog okruženja i uspostave uvjeta za učinkovitije odvijanje nastave. S obzirom da je odjeća važan dio osobnosti, i da govori o svakoj osobi, ali i instituciji koju ta osoba zastupa ili joj pripada, potrebno je odrediti donju granicu dobroga ukusa odijevanja. Na razini KŠC-a “Sv. Josip” može se govoriti o tri razine sudionika u procesu obavljanja svakodnevnih aktivnosti, pa tako razlikujemo: 1. nastavno i nenastavno osoblje, 2. tehničko osoblje, i 3. učenike. Sukladno navedenome, i ovaj kodeks će se podijeliti na tri prethodno nabrojane podskupine.
     
1. NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE
     
Nastavno osoblje ima i ulogu biti primjer prikladnog ponašanja i odijevanja učenicima, pa je stoga potrebno da najprije nastavnici poštuju pravila i načine odijevanja.
U svakom trenutku tijekom boravka na, i u prostoru KŠC-a, radnik je obvezan koristiti poslovni stil odijevanja.
 
Poslovni stil odijevanja za žene podrazumijeva:
 • Suknja ili haljina (ne kožne) čija dužina treba biti do koljena ili duže, nipošto kraće.
 • Hlače (jeans farmerice i kožne hlače nisu dopuštene) koje nisu uske i upadljivih boja
 • Kaput, dok sako ili jakna trebaju biti duljeg kroja
 • Košulja treba biti primjereno zakopčana, ne preuska i providna.
 • Majice kratkih rukava ili dugih rukava, nipošto bez rukava.
 • Cipele trebaju biti čiste, primjerene visine i prikladne za posao (nikako visoke potpetice, sandale, papuče i gole noge; patike i trenerke dozvoljene samo profesorima sporta).
 • Boje ne bi trebale biti upadljive.
 • Nakit ne bi trebao biti upadljiv.
 • Parfem je poželjan, ali ne bi trebao biti prenapadan.
 • Šminka da, ali neupadljiva i primjerena dnevnom izgledu.
 • Nokti trebaju biti uredni i čisti, nikako predugi, a lak ne bi trebao biti upadljivih boja.
 • Kape nisu odgovarajuće u zatvorenim prostorima.
 • Tatoo i piercing ne smiju biti vidljivi na radnome mjestu.
     
Poslovni stil odijevanja za muškarce podrazumijeva:
 • Klasično odijelo sa kravatom ili bez kravate s košuljom dugih ili kratkih rukava.
 • Košulja treba biti primjereno zakopčana.
 • Hlače (jeans farmerice nisu dopuštene). Kaput.
 • Majice kratkih ili dugih rukava, nipošto bez rukava.
 • Cipele trebaju biti čiste i prikladne za posao (patike i trenerke dozvoljene samo profesorima sporta).
 • Boje navedenih odjevnih predmeta ne bi smjele biti upadljive.
 • Parfem i kolonjska su poželjni, ali ne bi trebali biti prenapadni.
 • Nokti trebaju biti uredni i čisti. Kosa čista. Brkovi i brada uredni.
 • Kape nisu odgovarajuće u zatvorenim prostorima.
 • Tatoo, piercing i naušnice ne smiju biti vidljivi na radnome mjestu.
     
2. TEHNIČKO OSOBLJE
     
Tehničko osoblje je dužno poštivati poslovno-ležerni (business-casual) način odijevanja, a to podrazumijeva sljedeće:
 • Odijelo, sako, hlače i košulja, polo majica, džemper ili prsluk za muškarce.
 • Odijelo, hlače, suknja ili haljina sa polo majicom, džemperom, bluzom ili košuljom za žene.
 • Zatvorene cipele s čarapama iznad gležnja za muškarce i čarape boje noge za žene.
 • Radni mantil (za radnike kuhinje radna uniforma s kapom).
     
3. UČENICI
     
Svi učenici KŠC-a “Sv. Josip” se trebaju odijevati primjereno pravilima dobroga ukusa, i u skladu s činjenicom, da su se odabirom upisa u KŠC “Sv. Josip” i roditelji i učenici, neposredno odredili pridržavati svih pravila ponašanja koje propisuje Ustanova i Osnivač.
 
Učenicima se preporuča odjenuti:
     
Ležernu odjeću koja uključuje: odijela, suknje i haljine dužine do ili ispod koljena, hlače, traperice, hlače sportskog kroja za svaki dan, majice dugih ili kratkih rukava, košulje, bluze, rolke, džempere, prsluke, tenisice, cipele za svaki dan i druga primjerena odjeća i obuća.
     
U skladu s navedenim učenici nikako ne bi smjeli boraviti u krugu i unutar KŠC-a, odjenuti u:
 • Majice bez rukava.
 • Bluze, košulje, majice ili druge odjevne predmete koji imaju upadljivi, izazovni i napadni dekolte.
 • Kratke majice, tzv. topovi, i odjeća koja otkriva ramena i leđa.
 • Bilo koju vrstu natikača ili papuča, visokih potpetica, kao i bose noge.
 • Prozirnu odjeću koja više otkriva nego skriva.
 • Tajice (ova odredba se ne odnosi na učenike Osnovne škole od 1. do 5. razreda).
 • Mini suknjice i šorceve.
 • Bilo koju odjeću s uvredljivim i/ili nepristojnim porukama i natpisima, bilo riječima ili slikama, koja može uvrijediti osjećaje drugih učenika, radnika i ustanove.
 • Rasparanu odjeću, odjeću koja sadrži upadljive rupe, pokrivala za glavu koja skrivaju identitet osobe (osim u slučaju kada je to dio vjerskog obilježja).
 • Tzv. bejzbol, te pletene kape i kapuljače, šešire, sunčanim naočalama (naočale je neprikladno držati na glavi).
 • Kratke hlače.
 • Muške i ženske hlače koje otkrivaju donje rublje.
 • U uskim i pripijenim hlačama.
 • Policijske ili vojne uniforme.
 • Trenirke koje su primjerene na sportskim terenima, teretanama, tj. za sportske aktivnosti (trenerka se može nositi samo na satima tjelesnog odgoja).
 • Nečistu ili mokru odjeću.
     
Također, učenici KŠC-a ne mogu u školu i na nastavu dolaziti u:
 • Obojanom kosom (muški), dok djevojke ne mogu koristiti fluorescentne boje, zelenu, žutu, rozu, ljubičastu, i druge jarke boje.
 • Neprikladnim frizurama. Učenici su dužni biti uredno ošišani u skladu sa spolom.
 • Piercinzima, naušnicama na neprimjerenim mjestima, npr. na usni, nosu, očnim kapcima i sl.
 • Privremenim ili trajnim tetovažama (moraju biti sakrivene).
 • Upadljivo našminkani, s upadljivo lakiranim i dugačkim noktima (učenicima Osnovne škole šminkanje uopće nije dozvoljeno).
 • Upadljivim nakitom (nakit koji sadrži uvredljive i/ili nepristojne natpise, znakove, riječi ili poruke).
     
 • Odredbe ovog Kodeksa odnose se na vrijeme boravka u krugu i zgradi KŠC-a na Mejtašu i Stupu, prilikom obavljanja praktične nastave u zdravstvenim ustanovama, te organiziranih posjeta određenim školskim i izvanškolskim manifestacijama, institucijama i kulturnim ustanovama.
 • U svim slučajevima kada se učenici ne budu pridržavali Kodeksa odijevanja predmetni nastavnik, razrednik, direktor, pedagog škole, dužan je učenike poslati kući ili u Internat da zamijene odjeću/obuću i o tome obavijestiti roditelje/odgajatelje, upisati izostanak i razlog, a razrednik će te sate klasificirati kao neopravdane.
 • Ukoliko predmetni nastavnik, razrednik, direktor, pedagog i odgajatelj utvrde da je učenicima potrebno vrijeme za prilagodbu Kodeksu, dopustit će mu pohađanje nastave (i Internata, ukoliko su učenici iz Internata) i, uz suglasnost ravnatelja, odredit razuman rok za otklanjanje nedostataka.
 • Višekratno nepridržavanje odredbi Kodeksa povlači za sobom izricanje odgovarajućih pedagoško-disciplinskih i drugih mjera.
 • Nepridržavanje odredaba Kodeksa odijevanja od strane radnika povlači za sobom pokretanje postupka za povredu radne discipline.
     
Kodeks odijevanja stupa na snagu danom donošenja, a odredbe Kodeksa obvezujuće su za sve radnike i učenike.
     
Ravnatelj
Vlč. mr. sc. Mario Ćosić
     
right arrowIzvorni dokument možete preuzeti OVDJE
     
Broj: 48/21
Sarajevo, 31. kolovoza 2021. godine
     
     
Na temelju članka 14. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katoličkih škola za Europu (br. 26/14 i 213/17) i Uputa o organizaciji i realizaciji odgojno obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u šk. 2021./2022. godini, ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-04-34-32471-1/2021 od 27. kolovoza 2021. godine, donosim
     
     
KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORNOSTI NA POJAVU
NOVOG KORONA VIRUSA (COVID-19)
     
Ovim planom se poduzimaju preventivne mjere u cilju usmjeravanja radnika, učenika i roditelja/staratelja KŠC-a “Sv. Josip” Sarajevo u okolnostima izazvanim pojavom korona virusa (COVID-19).
Plan sadrži sljedeće:
     
I.   ČINJENICE O COVID-19
     
COVID-19 je bolest koju uzrokuje novi soj korona virusa. Simptomi COVID-a 19 mogu uključivati groznicu, kašalj, kratak dah, nedostatak okusa njuha i mirisa. U težim slučajevima, infekcija može dovesti do upale pluća ili otežanog disanja. U rjeđim slučajevima, bolest može biti smrtonosna. Simptomi su slični simptomima gripe odnosno obične prehlade, a s obzirom da su one puno češće od zaraze virusom koji uzrokuje COVID-19 potrebno je testiranjem utvrditi je li osoba zaražena virusom koji uzrokuje COVID-19.
Virus se prenosi izravnim kontaktom kapljičnim putem (kao posljedica kašljanja i kihanja zaražene osobe). Prijenos je moguć i preko površina koje su kontaminirane virusom te zatim dodirivanjem lica (npr. očiju, nosa i usta). Virus koji uzrokuje COVID-19 na površinama može preživjeti nekoliko sati, ali ga obična sredstva za dezinfekciju mogu ubiti.
     
II.   RADNICI KŠC-a, UČENICI KŠC-a I OSTALI POSJETIOCI
     
Radnici, učenici i roditelji škole dužni su se pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera, preporuka i smjernica nadležnih organa i instrukcija.
     
  - Smanjenje fizičkih kontakata i radnih sastanaka
     
Svi radnici KŠC-a moraju se pridržavati mjera fizičke udaljenosti i ukoliko borave u zajedničkim prostorijama moraju poštivati mjeru razmaka od jednog metra.
Svi radnici KŠC-a obvezni su da održavaju roditeljske sastanke video vezom, te pojačati telefonsku i e-mail komunikaciju.
Preporučuje da se svi sastanci u KŠC-u održavaju online ili, ako je to neophodno u zatvorenom prostoru uz obvezno nošenje maski i poštivanje fizičke distance.
Sastanci članova Povjerenstava održavaju se na način da se poštuju mjere fizičke distance i obvezno nošenje zaštitnih maski.
U slučaju neophodne potrebe, može se organizirati rad od kuće ukoliko takva mogućnost postoji.
     
  - Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma kod radnika
     
Svakodnevno kod dolaska i odlaska s posla radnicima se bez kontaktnim toplomjerom mjeri tjelesna temperatura i utvrđuje imaju li respiratornih ili drugih simptoma koji se mogu povezati s oboljenjem COVID-19. Kod osoba s povišenom temperaturom (37,2 C ili veća) mjeri se temperatura i standardnim toplomjerom aksilarno. Evidencija o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih i drugih simptoma upisuje se u zasebnu evidencijsku knjigu na službenom ulazu u Centar.
S povišenom temperaturom nije dozvoljeno raditi i svaki radnik koji tijekom radnog vremena posumnja ili utvrdi da ima povišenu temperaturu ili bilo kakve respiratorne ili druge simptome bolesti obvezno se moraju prijaviti direktoru, te nadležnom Domu zdravlja i u nadležnu epidemiološku službu, kako bi se dobili savjeti i instrukcije. U slučaju saznanja da je mogući prenositelj/mogući izvor infekcije, svaki radnik dužan je odmah obavijestiti direktora.
     
  - Poduzimanje neophodnih aktivnosti u slučaju pojave simptoma COVID-a 19 kod učenika ili djelatnika
     
U slučaju saznanja da netko od učenika ili djelatnika ima simptome COVID-a 19 ili sezonske gripe, tim za poduzimanje daljnjih neophodnih aktivnosti postupa na sljedeći način:
     
 • osigurati postupak odvajanja učenika i osoblja od zdravih osoba bez stvaranja stigme (smjestiti iste u prostoriju namijenjenu za izolaciju)
 • informirati roditelje/staratelje učenika o simptomima COVID-a 19 ili sezonske gripe
 • savjetovati se sa nadležnim Domom zdravlja ili nadležnom epidemiološkom službom od kojih se dobivaju daljnje upute.
 • Učenike odnosno osoblje možda će trebati uputiti izravno u zdravstvenu ustanovu, ovisno o situaciji i simptomima ili poslati kući.
Ukoliko dođe do potvrde infekcije COVID-a 19 kod učenika ili nastavnika odjeljenje nastavlja raditi po ustaljenom modelu uz nastavak poštivanja svih epidemioloških mjera. S obzirom na zakonsku obvezu poštivanja svih mjera prevencije, smatra se da se nastava može neometano odvijati po navedenom modelu.
     
     
  - Obvezna obavještavanja u slučaju pojave simptoma zaraze korona virusom
     
Svi radnici kao i učenici obvezni su, u slučaju pojave simptoma zaraze korona virusom (povišena temperatura/suhi kašalj, kratak dah, nedostatak okusa njuha i mirisa), ostati kod kuće, te o tome obavijestiti poslodavca/razrednika i nadležni Dom zdravlja i nadležnu epidemiološku službu. Na isti način dužnost svih radnika i učenika je postupiti i u slučaju kontakta sa oboljelom osobom od korona virusa.
Odgovornost je roditelja da na dnevnoj bazi kontroliraju tjelesnu temperaturu učenika prije i poslije škole, te da školu obvezno izvijeste o eventualnim slučajevima infekcije COVID-19 u krugu obitelji. Obveza je roditelja da u školu ne šalju učenike ukoliko imaju simptome gripe ili COVID-a 19, nego da se jave školskom dispanzeru i traže daljnja ljekarska uputstva za liječenje učenika.
Uprava škole i razrednici dužni su obavijestiti roditelje o slijedećem:
  - da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena temperatura/suhi kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjetila okusa i njuha), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi COVID-om 19
  - da ne dovode dijete u školu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena temperatura/suhi kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjetila okusa i njuha), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi COVID-om 19
     
  - Tim za dalje poduzimanje neophodnih aktivnosti
     
Ravnatelj KŠC-a imenuje Tim za daljnje poduzimanje neophodnih aktivnosti u svezi sa sprečavanjem širenja zaraze u radnim prostorijama KŠC-a, te u vezi sa istom donosi potrebna radna uputstva i instrukcije.
Tim čine direktor, tajnik i pedagog Škole.
     
  - Prijave u svezi sa nepoštivanjem propisanih mjera
     
Sve prijave u svezi sa nepoštivanjem propisanih mjera utvrđenih ovim Kriznim planom, dostavljaju se na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
     
  - Nepridržavanje mjera utvrđenih Kriznim planom
     
Nepridržavanje mjera utvrđenih ovim Kriznim planom od strane radnika i učenika u KŠC-u predstavlja kršenje Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Sl. novine FBiH”, broj:29/05).
     
III.   MJERE HIGIJENE
     
  - Ulazak u KŠC Sarajevo
     
Obvezuju se svi radnici, učenici i posjetitelji KŠC-a Sarajevo da prije ulaska u ustanovu dezinficiraju obuću u dez-barijeri postavljenoj na ulazu u KŠC, da dezinficiraju ruke sredstvom za dezinfekciju postavljenom na ulazu u KŠC, uz nošenje maske za lice i održavanje fizičke distance u svim smjerovima najmanje 2 metra.
     
  - Higijena
     
Svi radnici, učenici i posjetitelji KŠC-a Sarajevo su dužni pridržavati se mjera higijene izdanih od nadležnih institucija koje podrazumijeva redovno pranje ruku.
     
  - Provjetravanje, čišćenje i dezinfekcija prostorija
     
Zajedničke prostorije obvezno je provjetravati dva puta dnevno najmanje pola sata uz nadzor ulaznih vrata tamo gdje je potrebno, kako bi se spriječio ulazak osoba bez nadzora.
Sve prostorije koje se koriste za održavanje nastave, praktične nastave, kao i uredi, će se redovito provjetravati u trajanju od minimalno pola sata, a sukladno vremenskim prilikama.
Kvake na ulaznim vratima treba što češće dezinficirati.
Najmanje jednom dnevno će se dezinficirati električni prekidači u zajedničkim prostorijama, kvake u zajedničkim prostorijama i uredima, rukohvati u hodnicima, telefone u zajedničkim prostorijama i uredima.
     
IV.   PREPORUKE RADNICIMA I UČENICIMA
     
  - Svakodnevno praćenje i djelovanje sukladno naredbama, uputstvima i ostalim aktima nadležnih institucija i službi. U tom smislu vašoj pažnji preporučujemo slijedeće linkove:
https://www.zzjzks.ba/coronavirus/
https://www.zzjzfbih.ba/covid-19/
https://covid19.fmoh.gov.ba
  - Dosljedno i potpuno postupanje sukladno smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije SARS-COV-2 virusom tijekom održavanja nastave koje su dostupne na gore navedenim linkovima.
  - Informiranje učenika, radnika i zainteresirane javnosti i objavljivanje svih naredbi, uputstava i ostalih akata a u svezi sa prevencijom i zaštitom infekcije SARS-COV-2 virusom na mrežnim stranicama, kroz društvene mreže i druge interne komunikacijske kanale organizacijskih jedinica.
     
  - Tim za praćenje implementacije Kriznog plana
     
Na razini svake Škole u Centru imenuje se tim za praćenje implementacije kriznog plana te vodi evidencija sukladno tabelama (kontrolna lista za upravljanje odgovorom COVID-19 dostavljeno od JU Zavod za javno zdravstvo KS objavljen na stranici Ministarstva 10.9.2020. godine).
Direktor Škole rješenjem imenuje Tim za praćenje implementacije Kriznog plana.

NAPOMENA: Ovaj Krizni plan mijenjati će se i dopunjavati sukladno preporukama i naredbama nadležnih organa. Sve informacije i obavijesti koje se odnose na eventualne promjene okolnosti u pogledu prevencije i zaštite od širenja virusa SARS-COV-2 na organizacijskim jedinicama potrebno je po saznanju dostaviti na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
     
     
R a v n a t e lj
Vlč. Mario Ćosić, mr. sc.
     
     
right arrowIzvorni dokument možete preuzeti OVDJE
PROTOKOL ČIŠĆENJA I DEZINFICIRANJA PROSTORIJA U KATOLIČKOM
ŠKOLSKOM CENTRU “SV. JOSIP” SARAJEVO
     
1. SVRHA DOKUMENTA:
Dati potpune upute za provođenje postupaka čišćenja i dezinficiranja radnog prostora i površina.
Definirati metode, učestalost i ostale uvjete provedbe postupaka čišćenja i dezinficiranja površina u Katoličkom školskom Centru u Sarajevo ul. Mehmed paše Sokolovića 11. i područnom odjeljenju na Stupu u ul. Vitomira Lukića 1.
     
2. CILJ:
  - Spriječiti prijenos zaraze i virusa posredstvom površina,
  - Zaštititi učenike, djelatnike i posjetitelje KŠC-a,
  - Neometano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa,
  - Održati funkcionalnost i sigurnost prostora Centra,
  - Osigurati čistu i ugodnu okolinu za učenike, djelatnike i posjetitelje Centra.
     
3. PODRUČJE PRIMJENE:
Sve prostorije u Katoličkom školskom centru u Sarajevu i Područnom odjeljenju na Stupu.
     
4. DEFINICIJE:
4.1. Čišćenje podrazumijeva odstranjivanje nečistoće fizikalnim ili fizikalno-kemijskim putem. Osim vidljivog onečišćenja, čišćenjem se odstranjuje i znatan dio mikroorganizama, te stvaraju preduvjeti za djelotvornu dezinfekciju.
4.2. Dezinfekcija je postupak kojim se uništavaju mikroorganizmi do razine koja nije štetna za zdravlje. Može se ostvariti primjenom fizikalnih (toplina) ili kemijskih sredstava (dezinficijensi). Neki dezinficijensi uvjetuju prethodni postupak čišćenja, a neki ostvaruju čišćenje i dezinfekciju u istom aktu.
     
5. PODJELA POVRŠINA I PROSTORA:
  - Učionice
  - Uredi
  - Sportska dvorana
  - Toaleti
  - Knjižnica
  - Hodnici
  - Blagovaonica
  - Pomoćne prostorije
     
5.1. Kontaktne površine u učionicama (učestalo čišćenje)
  - Unutarnja strana kvake
  - Prekidač za svjetlo
  - Stolovi
  - Stolice
  - Ploča
  - Računalna oprema
     
5.2. Kontaktne površine u uredima (ured Ravnatelja, direktora, tajnika, pedagoga, računovodstvo …) (jednom dnevno čišćenje)
  - uredski stolovi
  - radne površine
  - stolice
  - telefoni
  - fax
  - računalna oprema
     
5.3. Kontaktne površine u sportskoj dvorani (učestalo čišćenje)
  - Sportska pomagala (lopte, strunjače …)
  - Sportska podloga dvorane
  - Svlačionice za učenike
  - Prekidači za svjetlo
  - Umivaonik i slavina
     
5.4. Kontaktne površine u toaletu (učestalo čišćenje)
  - Unutarnja strana kvake
  - Prekidač za svjetlo
  - Umivaonik i slavina
  - Tipka ili ručka za puštanje vode u nužnik
  - Rukohvati
  - WC daska
     
6. ODRŽAVANJE PROSTORIJA I OPREME
Očistiti i dezinficirati sve površine i predmete nakon odlaska učenika iz škole.
Površine kao što su: kvake na vratima, prozorima, radne površine, slavine u toaletima i kuhinjama, ručke vodokotlića, ručke ormarića, daljinske upravljače, prekidače za struju, zvona na vratima, stolove, stolice, kao i sve druge dodirne površine neophodno je dezinficirati na kraju svake smjene, a čistiti ih više puta u toku dana. Čišćenje je najbolje provoditi kada učenici nisu u školi. Svakodnevne procedure čišćenja i dezinfekcije odnose se i na objekte u dvorištu.
Čišćenje uključuje suho i vlažno čišćenje, uz redovno provjetravanje. Adekvatnim čišćenjem uklanja se do 60% mikroorganizama. Za ovaj postupak su potrebni: pribor (usisivač, krpe, spužve), deterdžent i zaštitna oprema (maske, rukavice). Za postupak dezinfekcije su potrebni: pribor (krpe, spužve), sredstva za dezinfekciju i zaštitna oprema (maske, rukavice). Prilikom korištenja sredstava za čišćenje važno je:
 • Pridržavati se uputa za korištenje koje je naveo proizvođač sredstva.
 • Izbjegavati kontakt sredstva s očima i kožom, te ga držati dalje od dohvata učenika.
 • Provjetravati prostorije u kojima se koriste dezinfekciona sredstva.
 • Proučiti kontaktno vrijeme dezinficijensa i u skladu sa tim ostaviti da dezinfekciono sredstvo djeluje.
Ne koristiti didaktička sredstva koja se ne mogu prati i dezinficirati.
Dezinfekciju kontaminiranih površina ili materijala vršiti prema uputama proizvođača. Alternativno se može koristiti i 0,05% natrijev hipoklorit (dobije se kada se preparat koji sadrži 5% rastvor klora - npr. izbjeljivač ili varikina razblaži s vodom u omjeru 1 dio varikine: 100 dijelova vode) ili 70% etilni alkohol za osjetljive površine.
   
 • Površine od tvrdog materijala (podovi, pločice, prekidači, šteke, rukohvati, đonovi obuće i sl.) dezinficiraju se 0,1% rastvorom natrijum hipohlorita i nakon pola sata isperu vodom. Rastvori se uvijek koriste prema preporuci proizvođača. Rastvor natrijum hipohlorita (0,1%) se također priprema iz preparata koji sadrže 5% rastvor klora (npr. varikina), tako što se u 1 litar vode dodaju 2 jušne žlice, odnosno, 20 ml preparata.
 • Površine od mekog materijala dezinficiraju se rastvorom etanola (70%). Ovaj rastvor se obično priprema razrjeđenjem iz 96% etanola tako što se u 750 ml alkohola doda 250 ml vode. Površine od osjetljivog materijala koji se mogu oštetiti upotrebom dezinficijensa (koža, mebl-štof, lakirani materijali i sl.) trebaju se poprskati blagim rastvorom deterdženta za suđe u vodi, zatim obrisati vlažnom krpom i osušiti drugom čistom krpom.
 • Predmeti koji se najčešće koriste (daljinski upravljači i sl.) također se dezinficiraju 70%-im rastvorom etanola.
     
7. UPUTE ZA ČIŠĆENJE
     
 
 • Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite masku i rukavice. Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tijekom čišćenja.
 • Držite prozore otvorenim da se prostor provjetrava.
 • Očistite pod deterdžentom te nakon toga dezinficirajte
 • Očistite toalete, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu deterdžentom te nakon toga dezinficirajte.
 • Nakon čišćenja krpe oprati na 90oC.
 • Skinite rukavice i masku da ih stavite u plastičnu vrećicu, a zatim operite ruke sapunom i vodom.
 • Sav otpad nastao tijekom čišćenja treba što prije moguće odložiti u kante za otpad.
 • Često prostorije prozračiti.
     
8. METODE ČIŠĆENJA I DEZINFEKCIJE
Osnovne metode čišćenja i dezinfekcije površina su:
  - Ručno čišćenje površina vodom i otopinama sredstava za čišćenje, te namjenskim krpama ili jednokratnim brisačima.
  - Strojno čišćenje podnih površina.
     
9. OPREMA I PRIBOR
Pribor i oprema su nužni za propisnu pripremu radnih otopina sredstava za čišćenje i dezinfekciju, djelotvornu provedbu postupka i prevenciju prijenosa mikroorganizama između površina različite namjene.
Nužni elementi opreme su:
  - Posude za radne otopine sredstava ili spremnici
  - Kolica za posude, spremnike, pribor i potrošni materijal
  - Namjenske krpe za brisanje podnih površina (mop)
  - Namjenske krpe ili jednokratni brisači za kontaktne površine
     
10. NADZOR
Nakon završenog postupka čišćenja i dezinficiranja svakodnevno se vodi evidencija o vremenskim terminima provedbe postupka s potpisom djelatnika koji je postupak provodio na predviđenom obrascu.
     
  - Provedba čišćenja i dezinfekcije se nadzire svakodnevno u svim prostorijama Centra.
  - Nadzor provodi jedna ili više osoba koje odredi Ravnatelj KŠC-a.
  - Rezultati nadzora se raspravljaju na redovitim sastancima direktora škola s Ravnateljem KŠC-a.
     
     
Sarajevo, 9. rujna 2020. godine
     
     
Ravnatelj Centra
Vlč. Mario Ćosić, mr. sc.
     
right arrowIzvorni dokument možete preuzeti OVDJE
KONTAKT KŠC "SV. JOSIP" SARAJEVO
 
pin 1 ADRESA
Mehmed-paše Sokolovića 11
71 000 Sarajevo, BiH
  PODRUČNA ŠKOLA
Vitomira Lukića 1, 71 000 Sarajevo, BiH
phone-call1 TELEFON
+387 33 225 775
  PODRUČNA ŠKOLA
+387 33 760 905
EMAIL
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
sustav skola logoksc 
ŠKOLSKI CENTRI U BiH 
 
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Sv. Pavao" Zenica
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Petar Barbarić" Travnik
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Sv. Franjo" Tuzla
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Bl. Ivan Merz" Banja Luka
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Don Bosco" Žepče
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Ivan Pavao II" Bihać

©2008-2024 KŠC "Sv. Josip" Sarajevo. Sva prava pridržana.
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com